Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 3190.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Stuoka-Gucevičius Laurynas

L. Stuoka-Gucevičius
L. Stuoka-Gucevičius
(1753-1798), architektas, kilęs iš baudžiauninkų. Projektavo ir statė Vilniaus katedrą, rotušę, Verkių rūmų ansamblį, gyvenamuosius namus Vilniuje, Kretingoje.

Subjektas

(lot. subjectum), žmogus, kuris, aktyviai pažindamas ir praktiškai pertvarkydamas tikrovę, padaro ją savo veiklos objektu.

Subkultūra

kultūra, papročiai, elgesys, priimti kokioje nors visuomenės grupėje, sudarančioje didesnės bendrijos dalį ir nesutampantys su visos bendrijos normomis.

Šubravcai

(lenk. szubrawcy – nenaudėliai), liberalių nuostatų Vilniuje įkurta Lietuvos inteligentų draugija, veikusi 1817-1822 m. Satyriniu spaudos žodžiu kovojo su visuomenės prietarais ir ydomis, pasenusiais papročiais. Savo sueigų ceremonialu šubravcai parodijavo masonų ložes.

Subsidija

(lot. subsidium – pagalba, palaikymas), pašalpa, dotacija, ekonominės pagalbos teikimas privačiam sektoriui, gamintojams arba kurios nors prekės vartotojams.

Substratas

(patiesalas, pagrindas), vietinė, senoji kultūra.

Sūduva

šiaurinės jotvingių genties (sūduvių) gyventa teritorija. Pirmą kartą paminėta XIII a. danų istorijos šaltiniuose (Zudua). XIII a. pab.-XIV a. dėl karų su Kryžiuočių ordinu retai gyvenama. Pagal 1422 m. Melno taiką rytinė Sūduvos dalis atiteko LDK. Krašte ėmė daugėti gyventojų, vyko vidinė kolonizacija.

Sueco kanalas

laivybos kanalas, iškastas prancūzų bendrovės per Sueco sąsmauką Egipte. Atidarytas 1869 m. Jungia Viduržemio jūrą su Raudonąja. Kanalo ilgis 161 km.

Sueco karas

1956 m. vykęs karas tarp Egipto ir Izraelio, Egiptui nacionalizavus Sueco kanalą.

Sufražizmas

(angl. suffragismsuffrage – rinkimo teisė), moterų visuomeninis judėjimas dėl balsavimo teisės suteikimo moterims. Buvo paplitęs XIX a. II pus.-XX a. pr. daugiausia D. Britanijoje ir JAV. 

Šuiskis Vasilijus

(1552-1612), Rusijos caras (1606-1610).

Šukinės-duobelinės keramikos kultūra

Rytų Europos miškingosios zonos V-II t-mečio pr. Kr. pr. archeologinė kultūra. Šiaurėje apėmė Kareliją ir iš dalies Kolos pusiasalį, šiaurės rytuose siekė Uralą, pietryčiuose – Karnos baseiną, pietuose tęsėsi iki Šiaurės rytų Ukrainos, vakaruose ribojosi su Narvos ir Nemuno kultūromis.

Sukūrimo teorija

(kreacionistinė), teorija, nagrinėjanti materijos ir gyvybės kilmę pagal Biblijos Pradžios knygą – pasaulį ir žmogų sukūręs antgamtinis kūrėjas. Plėtojosi kaip atsakas Č. Darvino evoliucijos teorijai, bet dauguma mokslininkų jos nepripažįsta kaip neparemtos faktiniais duomenimis.

Sultonas

(turk. sultan – galybė, valdžia), pasaulietinis islamo šalių valdovo titulas.

Sultonatas

teritorija, priklausanti aukščiausiajai nepriklausomų musulmonų valdžiai. Sultonatais taip pat vadinosi faktiškai nepriklausomi valdžios centrai, tokie kaip Mogolų imperijos pirmtakas Delio sultonatas (1206-1526).

Šumano deklaracija

(Šumano planas), Vak. Europos šalių anglių, geležies rūdos ir plieno pramonės integracijos programa, kurią pasiūlė Prancūzijos užsienio reikalų ministras R. Šumanas. Pagal šį planą 1951 m. Belgija, Olandija, Liuksemburgas, Italija, Prancūzija ir VFR įkūrė Europos anglių ir plieno susivienijimą, kuris davė pradžią visos Europos vienijimuisi, dabartinei Europos Sąjungai.

Šumauskas Motiejus

(1905-1982), sovietinis valstybės veikėjas. 1956-1967 m. LSSR Ministrų tarybos pirmininkas. 1967-1975 m. LSSR Aukščiausiosios tarybos Prezidiumo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas.

Sun Jatsenas

Sun Jatsenas
Sun Jatsenas
(Sun Yat-sen; 1866-1925), tikr. Sun Venas, Kinijos revoliucionierius. Gydytojas. Laikomas šiuolaikinės Kinijos kūrėju.

Suna

(arab. sunnah – paprotys, tradicija), Mahometo posakiai ir pasakojimai apie jo poelgius, vienas visuomeninio gyvenimo taisyklių ir Korano aiškinimo, religinio kulto ir teisės šaltinių. 

Sunitai

musulmonai, be Korano, pripažįstantys ir suną. Tvirtina, kad būtent jie laikosi pranašo Mahometo tradicijos, kurią iškraipo šiitai. Sunitai sudaro musulmonų daugumą.

Suolininkas

LDK, Lietuvos teismo pareigūnas.

Supervalstybės

po II pasaulinio karo didžiausios ir kariniu požiūriu galingiausios pasaulio valstybės – JAV ir SSRS. Jos vaidino svarbiausią vaidmenį tarptautiniuose santykiuose iki XX a. 7 deš. vidurio.

Suspendavimas

(lot. suspendere – sustabdyti, sulaikyti, pakabinti), draudimas arba savanoriškas atsisakymas eiti kurias nors pareigas.

Suspensyvinis veto

(lot. suspensivus – pakabintas, atidėtas; veto – draudžiu), prezidento teisė nepatvirtinti parlamento priimto įstatymo projekto. Įstatymas įsigalioja tada, kai parlamentas jį priima iš naujo nustatyta kvalifikuota balsų dauguma. Šis reiškinys būdingas prezidentinio ir pusiau prezidentinio valdymo sistemai.

Suvalkija

(Sūduva, Užnemunė), Lietuvos dalis kairiajame Nemuno krante. Iki XIII a. čia gyveno jotvingiai (dainaviai ir sūduviai), šiauriniame pakraštyje – lietuviai. XIV a. dėl nuolatinių Kryžiuočių ordino puldinėjimų iš dalies virto dykra.

Suvalkų sutartis

1920 m. spalio 7 d. Suvalkuose pasirašyta Lietuvos ir Lenkijos sutartis. Sutartyje numatyta, jog bus nustatyta nauja Lietuvos ir Lenkijos demarkacijos linija, prie jos nutraukti karo veiksmai, apsikeista belaisviais. Pagal šią sutartį Vilniaus kraštas į šiaurę nuo Varėnos-Eišiškių linijos ir Vilnius atiteko Lietuvai, Lenkijos pusėje liko Varėnos geležinkelio stotis, per kurią Lenkija įsipareigojo praleisti Lietuvos traukinius.

Suverenas

(pranc. souverain), aukščiausios valdžios valstybėje turėtojas.

Suverenitetas

valstybės nepriklausomybė, teisė savarankiškai spręsti valstybės vidaus gyvenimo klausimus, nustatyti užsienio politiką. Valstybingumo požymis. 

Suvorovas Aleksandras

(1730-1800), Rusijos karvedys. Pasižymėjo Septynerių metų kare.

Šv. Jonų bažnyčia

Vilniaus universiteto dalis. Halinio tipo bažnyčia su 7 koplyčiomis prie šoninių navų.


Naudota literatūra ir šaltiniai