Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 3190.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Žemės iždininkas

XV-XVIII a. LDK centrinės valdžios pareigūnas. Vyriausiasis valstybės iždo saugotojas ir tvarkytojas. Ižde buvo saugomi valstybės iždo pinigai ir brangenybės, didžiojo kunigaikščio regalijos bei vėliavos. Žemės iždininko žinioje taip pat buvo šaunamųjų ginklų ir šaudmenų arsenalas.

Žemės teismas

LDK teismo institucija, veikusi 1566-1831 m. Sprendė apskrities bajorų civilines bylas.

Žemių konfederacija

pereinamoji nuo ikivalstybinės prie valstybinės politinės organizacijos forma baltų žemėse. Lietuvių žemių konfederacija susidarė XII-XIII a. sandūroje iš Lietuvos, Nalšios, Deltuvos, Neries, žemaičių žemių. XIII a. II ketvirtyje ji virto Lietuvos valstybe. XIII a. egzistavo Prūsijoje, Žiemgaloje.

Žemių kunigaikščiai

didžiųjų kunigaikščių valdžioje buvę atskirų teritorijų kunigaikščiai, karo vadai ir sričių valdytojai. Daugiausia jų buvo XII-XIII a. Sustiprėjus didžiojo kunigaikščio valdžiai nyko. Tačiau net ir valdant Vytautui, kuris vietoj kunigaikščių teritorijas valdyti sodino savo vietininkus, dar buvo išlikusi eilė smulkių kunigaikštysčių (Alšėnų, Gedraičių).

Zemstva

1864-1918 m. Rusijos imperijoje – gubernijų, apskričių, nuo 1917 m. ir valsčių savivaldybė. Neegzistavo ten, kur vyravo nerusai bajorai arba kur nebuvo dvarininkų žemėvaldos (Kaukaze, Lenkijoje, Pabaltijyje, Sibire).

Ženevos konferencija

tarptautinė konferencija 1954 m. balandžio 26-liepos 21 d. dėl Indokinijos. Joje buvo svarstomos ir Korėjos problemos.

Zenkevičius Jonas

(1825-1888), dailininkas tapytojas. Nutapė Lietuvos kultūros veikėjų (S. Daukanto, M. Valančiaus, A. Baranausko ir kt.) portretų, buitinių ir istorinių kompozicijų.

Žiemgala

baltų istorinė sritis, kuri apėmė Latvijos etninę sritį Žiemgalą ir dalį dabartinės Šiaurės Lietuvos (Joniškio, Linkuvos, Pakruojo, Pasvalio, Žagarės apylinkes).

Žiemgaliai

baltų gentis. Nuo V a. jos gyventa sritis tarp Ventos vakaruose ir Mūšos rytuose, nuo Rygos šiaurėje iki dabartinių Šiaulių ir Panevėžio rajonų šiaurinių ribų pietuose. Šiaurės rytų žiemgalius XIII a. I pusėje užkariavo Rygos vyskupas ir Kalavijuočių ordinas, o likusius XIII a. pab. – Livonijos ordinas. Dalis žiemgalių buvo perkelta į kitas Livonijos sritis ir vėliau sulatvėjo, kai kurie pietiniai žiemgaliai pasitraukė į Lietuvą ir susiliejo su lietuviais.

Žiemos karas

(Sovietų ir Suomių karas), sovietų karas siekiant užgrobti bei sovietizuoti Suomiją 1939 m. lapkričio-1940 m. kovo mėn.

Zigmantas I Liuksemburgietis

Zigmantas I Liuksemburgietis
Zigmantas I Liuksemburgietis
(1368-1437), Šv. Romos imperijos imperatorius (nuo 1410).

Zikaras Juozas

(1881-1944), lietuvių dailininkas, skulptorius. Sukūrė paminklų (J. Radvilos Biržuose, „Knygnešį“ Kaune, J. Basanavičiaus, S. Daukanto paminklinius biustus Kaune, M. K. Čiurlionio Vilniuje, Rasų kapinėse ir kt.), skulptūrų, portretinių skulptūrų, figūrinių kompozicijų, dekoratyvinių skulptūrų.

Zikuratas

Zikuratas
Zikuratas
(akadų k. zikkuratu), sen. Mesopotamijos tautų kulto pastatas. Pirmieji juos statė šumerai, vėliau babiloniečiai, akadai. Keturkampis, laiptuotas, į viršų siaurėjantis statinys. Paprastai turėjo 3-7 aukštus ir nedidelę šventyklą viršuje. Žymiausi – Uro mieste, Babilone prie dievo Marduko šventyklos.

Žiliberas Žanas Emanuelis

prancūzų gamtininkas, Liono medicinos kolegijos anatomijos, chirurgijos ir gamtos istorijos profesorius, Gardino medicinos mokyklos įkūrėjas, nuo 1781 m. – Vilniaus universiteto Gamtos katedros profesorius, Vilniaus universiteto botanikos sodo įkūrėjas.

Zinovjevas Grigorijus

(tikr. Geršonas Radomyseskis; 1883-1936), žydų revoliucionierius, bolševikų partijos veikėjas.

Žirondistai

(pranc. girondins), Prancūzijos didžiosios revoliucijos metu susikūrusi politinė grupuotė. Pavadinimas kilęs nuo Žirondos departamento, kurio deputatai Nacionaliniame susirinkime sudarė opoziciją absoliutizmui, pavadinimo. Žymiausi veikėjai Ž. P. Briso, V. P. Vernjė, Ž. M. Rolanas. Revoliucijos pradžioje priklausė Jakobinų klubui (dešinioji pakraipa).

Žiugžda Juozas

(1893-1979), sovietinės pakraipos lietuvių istorikas.

Živinbudas

Rytų Lietuvos kunigaikštis. Ipatijaus metraštyje minimas pirmuoju iš penkių Lietuvos vyresniųjų kunigaikščių, kurie 1219 m. sudarė taikos sutartį su Haliču-Volyne. Spėjama, kad galėjo būti svarbus Mindaugo varžovas dėl besikuriančios Lietuvos valstybės sosto.

Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija

(pranc. La Dėclaration des droits de l'homme et du citoyeri), dokumentas, kurį 1789 m. priėmė Prancūzijos Steigiamasis susirinkimas. Skelbė prigimtinės lygybės, saugumo, priešinimosi priespaudai teisės, tautos suvereniteto principą: lygybę prieš įstatymus ir teisę užimti valstybines pareigas, žodžio ir spaudos laisvę, religinę toleranciją, gynė privačiąją nuosavybę.

Žmonės

XIV-XVII a. LDK laisvi ir pusiau laisvi valstiečiai.

Žmuidzinavičius Antanas

(1876-1966), lietuvių dailininkas tapytojas. Vienas pirmosios lietuvių dailės parodos (1907) organizatorių, Lietuvių dailės draugijos kūrėjas. Nutapė peizažų, portretų, teminių kompozicijų, apipavidalino knygų. Kaupė lietuvių liaudies ir profesionaliosios dailės kūrinius, archeologinę, etnografinę medžiagą, kuri saugoma A. Žmuidzinavičiaus muziejuje Kaune.

Zodiako žvaigždynai

dvylika žvaigždynų, per kuriuos eina ekliptika, Mėnulio ir planetų metiniai keliai. Kiekviename Zodiako žvaigždyne Saulė būna maždaug mėnesį. Žvaigždynų įvardijimas susijęs su primityviais astronominiais kalendoriniais stebėjimais siekiant nustatyti metų sezonų pradžią. Pavadinimų kilmė yra indoeuropietiška. Galutinai Zodiako ratas susiformavo Kristaus eros pradžioje.

Zoomorfizmas

(gyvūnas + pavidalas), gyvūnų bruožų priskyrimas realiems arba įsivaizduojamiems objektams. Labiausiai susijęs su gyvūnu kultu, kurio šaknys glūdi totemizme.

Zoroastrizmas

dualistinė senovės Persijos religija, pradėta Zaratustros. Griežtai etinės krypties: žmogus turįs galimybę pasirinkti – blogu elgesiu remti Angrą Mainjų (svarbiausią piktąją dvasią) ar gerais darbais prisidėti prie neišvengiamos Ahūros Mazdos (šviesos ir gėrio dievo) pergalės šio pasaulio pabaigoje. Zoroastrizmą iš Persijos išstūmė islamas.

Zubovai

Rusijos, vėliau ir Lietuvos dvarininkų giminė.

Zubovas Platonas

(1767-1822), grafas, Jekaterinos II favoritas. 1791-1796 m. faktiškai vadovavo Rusijos imperijos politikai. Dalyvavo ATR padalijimuose. Po III padalijimo 1795 m. gavo daug dvarų Lietuvoje (Kretingą, Plungę, Šiaulių ekonomiją).

Žukauskas Silvestras

(1860-1937), Lietuvos kariuomenės generolas. Iki 1918 m. buvo Rusijos kariuomenės karininkas. 1919 m. Generalinio štabo viršininkas, vyriausiasis kariuomenės vadas. Telkė kariuomenę kovai su bolševikais. 1920 m. vyriausiasis kariuomenės vadas, dalyvavo kovose su lenkais. 1921 m. pačiam prašant paleistas į atsargą.

Žukovas Georgijus

G. Žukovas
G. Žukovas
(1896-1974), Sovietų Sąjungos maršalas. Per Antrąjį pasaulinį karą dalyvavo daugelyje mūšių, vadovavo 1-ajam Baltarusijos frontui mūšyje dėl Berlyno.

Zulų karas

D. Britanijos ir Zululendo karas, vykęs 1879 m.

Žvelgaitis

XII a. pab.-XIII a. pr. lietuvių kunigaikštis. Jo pilis stovėjo ant Žvelgaičio piliakalnio netoli Žagarės. Žvelgaičio vadovaujama kariuomenė 1205 m. pro Rygą žygiavo į estų žemes, tačiau grįžtant ją užpuolė ir sumušė Rygos vokiečiai ir žiemgaliai.


Naudota literatūra ir šaltiniai