Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 3190.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Brantas Vilis

V. Brantas
V. Brantas
(Willy Brandt; 1913-1992), Vokietijos žurnalistas, politikas, federalinis kancleris (1969-1974). 

Brastos spaustuvė

Lietuvos Brastoje (dab. Brestas, Baltarusija) Mikalojaus Radvilos Juodojo 1553 m. įkurta spaustuvė protestantų raštams lenkų kalba spausdinti. Žymiausias šios spaustuvės leidinys – vadinamoji Brastos Biblija, išspausdinta 1560 m.

Brazauskas Algirdas Mykolas

A. Brazauskas
A. Brazauskas

(1932-2010), Lietuvos politikas, paskutinysis LKP CK pirmasis sekretorius, pirmasis nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos prezidentas (1993-1998).  

Brazdžionis Bernardas

(1907-2002), lietuvių poetas.

Bražuolės sutartis

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos ir Kryžiuočių ordino atstovų sutartis, sudaryta 1382 m. Bražuolėje (prie Trakų). Šalys pasižadėjo viena kitos nepulti iki 1382 m. gruodžio 8 d. 

Bremenietis Adomas

vokiečių kronikininkas (XI a. pirmoji pusė-po 1081), nuo 1068 m. Bremeno arkivyskupo Adalberto kanauninkas ir kronikininkas, pirmą kartą pavartojęs terminą „Mare Balticum“.

Brest Litovsko taika

1918 m. kovo 3 d. pasirašyta taikos sutartis tarp bolševikinės Rusijos, Vokietijos ir jos sąjungininkų, pasirašyta Brest Litovske (dab. Brestas, Baltarusija).

Bresto bažnytinė unija

1596 m. spalio 9 d. katalikų ir stačiatikių bažnyčių susivienijimo sutartis. Susitarta, kad ATR stačiatikiai pripažins popiežiaus valdžią ir svarbiausias katalikų bažnyčios dogmas, laikysis senų Rytų bažnyčios apeigų ir per pamaldas vartos bažnytinę slavų kalbą. Taip susikūrė vadinamoji unitų bažnyčia.

Bresto taika

1435 m. Kujavijos Breste (Lenkija) po Pabaisko mūšio sudaryta taika. Ją sudarė Lenkijos karalius Vladislovas III ir LDK didysis kunigaikštis Žygimantas Kęstutaitis su Kryžiuočių ordino didžiuoju magistru Pauliumi Rusdorfiečiu. Pastarasis įsipareigojo neberemti Švitrigailos, nesikišti į LDK vidaus reikalus, o Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu pripažinti tik tą, kuris bus išrinktas su Lenkijos karaliaus ir Valstybės tarybos sutikimu. Bresto taikos sutartimi LDK ir Lenkijos sienos su Ordinu buvo paliktos tokios, kokias nustatė 1422 m. Melno taika.

Bretkūnas Jonas

(1536-1602), lietuvių raštijos pradininkas. Parašė „Prūsų krašto kroniką“. Reikšmingiausias darbas – originalių ir kompiliacinių pamokslų rinkinys „Postilė“ (1591), kurioje aiškinamos evangelijos. 1579-1590 m. pirmasis išvertė iš vokiško M. Liuterio vertimo į lietuvių kalbą visą Bibliją.

Brežnevas Leonidas

L. Brežnevas
L. Brežnevas
(1906-1982), SSKP ir SSRS vadovas 1964-1982 m.

Brežnevo doktrina

Sovietų Sąjungos XX a. 7-9 deš. užsienio politikos, įteisinusios ginkluotos jėgos panaudojimą socialistinėse šalyse, apibūdinimas.

Briano-Kelogo paktas

JAV valstybės sekretoriaus F. Kelogo ir Prancūzijos užsienio reikalų ministro A. Briano iniciatyva pasirašytas susitarimas 1928 m. rugpjūčio 27 d. Paryžiuje. Susitarta atsisakyti karo kaip politikos priemonės ir įsipareigota visus ginčus spręsti taikiai.

Britanijos Tautų Sandrauga

(angl. British Commonmealth of Nations), suverenių valstybių, anksčiau priklausiusių Britanijos imperijai, federacija. Po I pasaulinio karo D. Britanijos imperija ilgainiui imta vadinti Britanijos Tautų Sandrauga. Tai nepriklausomų, lygiateisių šalių junginys. Po II pasaulinio karo nepriklausomybė buvo suteikta visoms D. Britanijos šalims ir jos vėl iš naujo turėjo prisijungti prie Sandraugos. Tai vienintelis istorijai žinomas taikus imperijos iširimas.

Briumeras

(pranc. brumairebrume – ūkas), antrasis mėnuo Prancūzijos didžiosios revoliucijos metu nustatytame kalendoriuje (spalio 22-24 - lapkričio 20-22).

Bronza

(žalvaris), vario lydinys su kitais cheminiais elementais, išskyrus lydinius su cinku ir nikeliu. Pagal cheminių elementų kiekį lydinyje būna alavinė, aliumininė, silicinė, berilinė, chrominė, švininė bronza.

Bronzos amžius

(žalvario amžius), laikotarpis nuo IV-II iki I tūkstm. pr. Kr. vidurio. Visus kraštus apimančios bronzos amžiaus periodizacijos sistemos nėra. Mažojoje Azijoje, Egipte bronzos amžiaus pradžia siekia IV tūkstm., Europoje – III tūkstm. vidurį – II tūkstm. pradžią. Lietuvoje bronzos amžius datuojamas 1700/1600-550 m. pr. Kr.

Brūkšniuotosios keramikos kultūra

rytų baltų kultūra, gyvavusi nuo 1000 m. pr. Kr. iki V a. po Kr. vidurio.

Brunas Džordanas

(Giordano Bruno; 1548-1600), italų Renesanso laikotarpio Dominikonų vienuolis, filosofas, teologas, matematikas ir astronomas, panteizmo atstovas. Jo kosmologinės teorijos sekė Mikalojaus Koperniko modeliu, kuris Saulę identifikavo tik kaip vieną iš daugybės danguje nepriklausomai judančių kūnų. Bruno paskelbė sensacingas hipotezes, teigiančias, kad Visata yra begalinė su visur vienodai galiojančiais dėsniais, o žvaigždės, matomos naktį, yra tokios pat kilmės kaip ir Saulė, todėl Saulė jokiu būdu negali būti Visatos centru.

Brunonas

(apie 970-1009), vokiečių misionierius. Kvedlinburgo analuose aprašant jo žūties aplinkybes 1009 m., pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas.

Brusilovas Aleksejus

(1853-1926), carinės, vėliau – bolševikinės Rusijos karvedys, pedagogas, kavalerijos generolas, generolas adjutantas (1915), vyriausiasis Raudonosios armijos kavalerijos inspektorius (1923).

Brutalizmas

vėlyvojo modernizmo architektūros kryptis.

Brutas Markas Junijus

(lot. Marcus Iunius Brutus; 85-42 pr. Kr.), Romos Respublikos politikas, senatorius. Labiausiai žinomas kaip vienas iš sąmokslo nužudyti Gajų Julijų Cezarį  vadovų bei Cezario žudikų. 42 m. pr. Kr. Filipų mūšyje, kartu su Kasijumi nugalėtas Oktaviano ir Antonijaus, nusižudė.

Brutenis (Prutenis),

legendinis vyriausiasis VI a. prūsų krivių krivaitis.

Bucharinas Nikolajus

(1888-1938), vienas žymiausių bolševikų politikos teoretikų, kurį V. Leninas vadino „partijos numylėtiniu“.

Bucharos chanatas

feodalinė valstybė Vid. Azijoje XVI a.-XX a. pr., susikūrusi 1507 m., žlugus Timūridų valstybei.

Bucharos emyratas

valstybė, 1785-1920 m. gyvavusi šiandieninių Vid. Azijos valstybių Uzbekijos, Turkmėnijos ir Tadžikijos teritorijoje.

Buda

(skr. Buddha – nušvitusysis, praregėjusysis), budistai taip vadina kiekvieną, kuris pasiekė nirvaną (visišką išsilaisvinimą, rimtį, užgesimą). Taip paprastai vadinamas ir budizmo įkūrėjas Sidharta Gautama (VI-V a. pr. Kr. ).

Budionas Semionas

S. Budionas (kairėje)
S. Budionas (kairėje)
(1883-1973), SSRS karinis ir valstybės veikėjas, SSRS maršalas, triskart Sovietų Sąjungos didvyris, ištikimas J. Stalino bendražygis.

Budizmas

religija, kuriai pradžią davė Sidhartos Gautamos (560-480 pr. Kr.) mokymas. Po jo mirties paplito Indijoje, vėliau ir kitose šalyse.


Naudota literatūra ir šaltiniai