Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 257.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Arbitražas

ginčų sprendimo būdas, kai besiginčijančios šalys kreipiasi į trečiąjį asmenį – į arbitrą.

Archaika

(gr. archaikos – senovinis):
1. senovė; tai, kas senoviška;
2. senovės graikų meno laikotarpis (VII-VI a. pr. Kr.).

Archeologija

(gr. archaios – senovinis + logos – mokslas), savarankiška istorijos mokslų šaka, tyrinėjanti seniausios (ikirašytinės) žmonių visuomenės istoriją.

Archeologinė kultūra

tam tikro laikotarpio reliktų (gyvenviečių, laidojimo paminklų ar atskirų objektų) visuma, pasižyminti bendromis savybėmis ir sutelktai pasitaikanti apibrėžtoje teritorijoje.

Archeologiniai paminklai

archeologijos mokslo šaltiniai.

Archetipas

(gr. archetyponarchē – pradžia + typos – pavyzdys), pasaulio vaizdo arba atskirų jo dalių pagrindinis elementas. Egipto piramidės archetipas yra kalnas, Šumere zikuratas – kalva, altoriaus – aukuras.

Archimedas

Archimedas
Archimedas
(gr. Archimēdēs, 287-212 pr. Kr.), žymiausias sen. graikų fizikas, matematikas, mechanikas.

Architectura militaris

(lot. karinė architektūra), iki XVII a. terminas, apibrėžiantis kelių mokslų (artilerijos, karinės inžinerijos, fortifikacijos menų ir pagrindinių teorinių mokslų – pvz., matematikos, teorinės ir taikomosios mechanikos, minavimo, apgulties ir įtvirtinimų gynybos menų) visumą. Nuo XVII a. architectura militaris suprantama ir kaip neįtvirtinto pobūdžio statiniai, kareivinės, sargybinės, arsenalai, magazinai, parakinės.

Archontai

(gr. archontes – valdytojai), svarbiausi sen. graikų polių pareigūnai, magistratų vadovai.

Archyvas

(lot. archivum – senovinis):
1. įstaiga, kaupianti, tvarkanti, registruojanti senus dokumentus, fotonuotraukas, senus raštijos paminklus;
2. senų dokumentų saugykla.

Archyvotyra

pagalbinė istorijos mokslo šaka, nagrinėjanti archyvų atsiradimą, sudėtį ir raidą.

Ardėnų kautynės

Vokiečių kariuomenės karinė operacija prieš Amerikiečių, anglų ir prancūzų kariuomenę Ardėnų kalnuose, Belgijos teritorijoje 1944 m. gruodį-1945 m. sausį, trumpam sustabdžiusi sąjungininkų karo veiksmus.

Arealas

(aikštė, erdvė), tam tikro laikotarpio objektų, reiškinių visuma, kuri skiriasi vietinėmis ypatybėmis ir sutelktai pasitaiko tam tikroje geografinėje erdvėje.

Arena

(lot. arena – smėlis):
1. sen. romėnų amfiteatruose ir cirkuose smėliu pabarstyta ovalinė aikštė, kurioje vyko gladiatorių kautynės ir kovos su laukiniais žvėrimis;
2. viduramžiais parko, sodo dalis, skirta raitelių lenktynėms ir turnyrams;
3. XVIII a. vienas iš barokinių parkų kompozicijos elementų.

Areopagas

(gr. Areios pagos – Arėjo sritis), seniausioji Atėnų polio taryba, posėdžiavusi po atviru dangumi ant Arėjo kalvos.

Arijai

(skr. arja – garbingas, kilmingas), Azijos tautos, gyvenusios XIV-V a. pr. Kr. ir kalbėjusios indoiranėnų kalbomis.

Arijonai

krikščionių srovė, atsiradusi IV a. Romos imperijoje. Jos pradininkas – Aleksandrijos kunigas Arijus (apie 256-336).

Arijonizmas

ankstyvosios krikščionybės laikų erezija, kurią IV a. paskelbė kunigas Arijus (lot. Arius) Aleksandrijoje (Egipte). Pirmoji didžioji erezija, suskaldžiusi krikščionių bažnyčią.

Ariogalos žemė

žemė Žemaitijoje. Pirmą kartą paminėta 1253 m. Mindaugo dokumentuose.

Aristofanas

(gr. Aristophanēs), poetas iš Atėnų demo, pagrindinis ankstyvosios Atėnų komedijos kūrėjas.

Aristokratija

(gr. aristokratia = aristos – geriausias + kratos – valdžia):
1. senovės Graikijoje – turtingiausių ir kilmingiausių piliečių vyriausybė;
2. turtingiausia, kilmingiausia ar labiausiai privilegijuota bet kurio socialinio sluoksnio ar luomo viršūnė.

Aristotelis

(384 pr. Kr.-322 pr. Kr.), graikų filosofas ir mokslininkas.

Arka

(lot. arcus – lankas), architektūros elementas, lanko formos perdenginys tarp sienos angų (langų, durų, vartų) arba tarp 2 atramų (kolonų, tilto kojų). Pirmosios rkos jau naudotos megalitiniuose statiniuose, datuojamuose 3500 m. pr. Kr.

Arkivyskupas

(gr. archiepiskopos), vyresnysis vyskupas, vadovaujantis kelioms vyskupijoms.

Arkraitas Ričardas

(1732-1792), anglų tekstilės pramonininkas, išradėjas.

Armija

(lot. armo – ginkluoju), valstybės ginkluotosios pajėgos arba kariuomenė.

Armija Krajova

(lenk. Armia Krajowa – Krašto armija), II pasaulinio karo metu veikusi lenkų partizanų karinė organizacija, pripažinusi Lenkijos emigracinę vyriausybę Londone.

Arsenalas

(pranc. arsenal iš arab. dar assinaah – dirbtuvė), armamentarijus, cekhauzas, ginklinė:
1. XIV-XVIII a. ginklų ir karo trofėjų sandėlis, pastatas, kuriame buvo laikomos patrankos, jų eksploatavimo technika ir rankiniai ginklai
2. vienas ar keli pastatai, skirti ginklų bei apsauginės ginkluotės gaminimui, taisymui ir saugojimui. Tai dažniausiai mūriniai monumentalūs statiniai, kartais turintys gynybinės architektūros bruožų.

Artelė

ūkio bendrovė, asmenys, susivieniję bendrai ūkinei veiklai.

Artemidė

(gr. Artemis), sen. graikų miškų, medžioklės deivė, žvėrių globėja.


Naudota literatūra ir šaltiniai