Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta žodžių: 91
Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Nabobai

(angl. nabob iš hindi k. nabab – vietininkas):
1. Mogolų imperijos provincijų valdytojai, XVIII a. tapę nepriklausomais kunigaikščiais;
2. Anglijos Ost Indijos bendrovės tarnautojai, praturtėję, kartais nesąžiningu būdu, Indijoje ir pagerinę savo ekonominę bei visuomeninę padėtį Anglijoje.

Naciai

(nacistai), nacizmo (nacionalsocializmo), Vokietijos valstybinės ideologijos 1933-1945 m., išpažinėjai, nacionalsocialistų partijos nariai.

Nacija

(lot. natio – tauta), žmonių bendrija, susidariusi istorijos, kultūros, kalbos, teritorijos ir ekonominio gyvenimo bendrumo pagrindu; tauta. Žr. Modernioji tauta.

Nacionaliniai interesai

valstybę sudarančios žmonių bendrijos – valstybės tautos – poreikiai.

Nacionalinio gelbėjimo komitetas

1991 m. prieš Lietuvos valstybingumą veikusi komunistinė organizacija. Įkūrė LKP (SSKP) veikėjai M. Burokevičius, J. Jermalavičius ir kiti. Komiteto veiklą rėmė SSRS kariškiai. Grobė visuomeninius pastatus, bandė įsitvirtinti valdžioje. Turėjo radijo stotis „Baltija“ ir „Tarybų Lietuva“.

Nacionalizacija

privačios nuosavybės pavertimas valstybine konfiskuojant arba išperkant.

Nacionalizmas

(pranc. nationalisme), ideologija, skelbianti kiekvienos tautos teisę apsispręsti kurti savarankišką valstybę.

Nacionalsocialistų partija

žr. VNSDP.

Nacionalsocializmas

(nacizmas), Vokietijos valstybinė ideologija 1933-1945 m. Pripažįstamas individo pavaldumas valstybei, valstybės – nacionalsocialistų partijai, o partijos – fiureriui (A. Hitleriui), rasių nelygiavertiškumas, arijų rasės išskirtinumas, neigiama demokratija ir liberalizmas.

Nadruva

istorinė baltų žemė Priegliaus baseino rytinėje dalyje.

Nagevičius Vladas

(1881-1954), lietuvių archeologas, muziejininkas, Lietuvos kariuomenės generolas leitenantas. Karo muziejaus Kaune organizatorius.

Nalšia

istorinė lietuvių žemė. Manoma, ją buvus Aukštaitijoje, į rytus nuo Žeimenos ir Merkio. Turėjo apimti ir vakarinę Baltarusijos dalį.

Nanto ediktas

Prancūzijos karaliaus Henriko IV 1598 m. išleistas ediktas, pabaigęs konfesinę konfrontaciją tarp katalikų ir hugenotų. Hugenotams buvo suteikta tikėjimo išpažinimo laisvė, pilietinės teisės sulygintos su katalikų teisėmis. Ediktą 1685 m. Fontenblo ediktu panaikino Liudvikas XIV.

Napoleonas I

Napoleonas Bonapartas
Napoleonas Bonapartas
(Napoleon I; tikr. Napoleon Bonaparte; 1769-1821), prancūzų pulkininkas, Prancūzijos Respublikos pirmasis konsulas (1799-1804), Prancūzijos imperatorius (1804-1814 ir 1815).

Napoleonas III

Napoleonas III
Napoleonas III
(Napoleon III; tikr. Charles Louis Napoleon Bonaparte; 1808-1873), Prancūzijos imperatorius (1852-1870).

Napoleono kodeksas

(Prancūzijos civilinis kodeksas), 1804 m. priimtas civilinis kodeksas. Esminės jo dalys Prancūzijoje galioja iki šiol. Kodeksas įgyvendino nemažai esminių Prancūzijos revoliucijos reikalavimų: užtikrino piliečių lygybę, laisvę, privačios nuosavybės neliečiamumą, panaikino luomų sistemą ir kt.

Narbutas Teodoras

T. Narbutas
T. Narbutas
(1784-1864), Lietuvos istorikas, rašytojas, architektas.

Narimantai

XIV-XV a. LDK kunigaikščių giminė. Pradininkas – antrasis Gedimino sūnus Narimantas (mirė 1348).

Naryškinai

Rusijos bajorų giminė, kilusi iš Krymo totorių. Žinomi nuo XVI a. vidurio. Natalija Naryškina 1671 m. ištekėjo už caro Aleksejaus Michailovičiaus. XVIII a. Naryškinų įtaka valstybėje ėmė mažėti.

Narodnikai

(rus. narodnik – liaudininkas), XIX a. Rusijos radikaliosios inteligentijos judėjimo dalyviai. Skelbė utopinį valstietiškąjį socializmą, t. y. smerkė baudžiavą ir ieškojo nekapitalistinės valstybės raidos būdų.

Narūnavičius Juozas

(Józef Naronowicz-Naroński; 1610 ar 1615-1678), LDK kartografas, matematikas, architektas, karo inžinierius, pulkininkas.

Narvos kultūra

(Narvos-Nemuno kultūra), neolito ir ankstyvojo bronzos amžiaus archeologinė kultūra, 5300-1700 m. pr. Kr. paplitusi Rytų Baltijos kraštuose ir Lietuvoje. Pavadinta pagal tyrinėtą Narvos vietovę šiaurinėje Rytų Estijos dalyje.

NASA

(angl. National Aeronautics and Space Administration), Nacionalinė aeronautikos ir kosminės erdvės tyrimo valdyba, JAV valstybinė organizacija, planuojanti, koordinuojanti ir finansuojanti civilinę aeronautiką ir kosmonautiką.

NATO

(Šiaurės Atlanto sutarties organizacija; angl. North Atlantic Treaty Organization), Šiaurės Atlanto paktas, Šiaurės Atlanto sąjunga, nepriklausomų valstybių politinio ir karinio bendradarbiavimo gynybinė sąjunga.

Natūralizacija

(pranc. naturalisation iš lot. naturalis – įgimtas, gamtinis), pilietybės suteikimas asmeniui be pilietybės arba užsienio valstybės piliečiui.

Natūrinis ūkis

visuomenės ūkio organizavimo forma, kurioje vyrauja žemės ūkio produktų gamyba, skirta ne pardavimui, bet pačių gamintojų vartojimui.

Naugarduko pilis

medinė ankstyvosios gotikos pilis su didžiuoju mūriniu bokštu (donžonu), XIV a. pradžioje.

Naujalis Juozas

(1869-1934), kompozitorius, vargonininkas. Vienas profesionaliosios lietuvių muzikos kūrėjų. Vienas pirmosios lietuvių dainų šventės 1924 m. organizatorių.

Naujasis kursas

(angl. New Deal), JAV prezidento F. Ruzvelto 1932 m. parengta ūkinių ir socialinių reformų programa, įtvirtinanti valstybės vaidmenį ekonomikoje. Ji padėjo įveikti krizę ir sumažinti socialinę įtampą.

Naujasis Testamentas

antroji krikščionių Biblijos (Šv. Rašto) dalis (po Senojo Testamento), apaštalų ir pirmųjų krikščionių liudijimas apie Jėzų Kristų. Sudaro 27 įvairių autoriams priskiriamos kanoninės knygos, parašytos apie 49-130 m. sen. graikų kalba, bet gausu ir semitinių posakių.

Naujausieji laikai

visuomenės raidos periodas, einantis po naujųjų amžių – nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos (1918) iki šių dienų.

Naujieji amžiai

visuomenės raidos periodas, einantis po vidurinių amžių, kurie, Vak. Europos istorikų nuomone, baigiasi XV a. pabaigoje - XVI a. pradžioje. Laikotarpio pabaiga nėra vieningai apibrėžta. Dalis istorikų ja laiko Pirmojo pasaulinio karo pabaigą 1918 m.

Naujoji apaštalų bažnyčia

krikščioniška religinė bendruomenė, atsiradusi XIX a. pradžioje Anglijoje. Teigia atkūrusi apaštalų tarnystę. Save laiko išskirtine šių laikų Bažnyčia, tiesiogine pirmosios apaštalų Bažnyčios tąsa. Struktūra ir apeigomis primena katalikų bažnyčią. Pripažįsta Šv. Trejybę, Jėzaus Kristaus dieviškumą, mirtį ant kryžiaus, prisikėlimą. Tikėjimo šaltiniu laiko Bibliją.

Naujoji ekonominė politika

žr. nepas.

Naujoji tarptautinė ekonominė tvarka

tokia tarptautinių ekonominių santykių sistema, kuri sudarytų palankias sąlygas mažiau išsivysčiusioms valstybėms ekonomiškai atsigauti ir ilgainiui galutinai pašalintų Šiaurės ir Pietų ekonominio išsivystymo atotrūkį. Deklaraciją dėl šios tvarkos įsteigimo priėmė Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja 1974 m.

Nazimovas Vladimiras

(1802-1874), Rusijos valstybės ir karinis veikėjas. 1855-1863 m. Vilniaus generalgubernatorius. Dalyvavo rengiant 1861 m. valstiečių reformą Baltarusijoje ir Lietuvoje. Iš pradžių vadovavo 1863-1864 m. sukilimo malšinimui Lietuvoje.

Neasocijuota interesų grupė

socialinė grupė, kuri nėra kokiu nors būdu organizuota ir politiškai aktyvi, bet vien jau savo buvimu daro įtaką valstybės politikai, verčia sprendimus priimančius politikus atsižvelgti įjos interesus.

Nebylusis seimas

ATR Seimas, įvykęs 1717 m. vasario 1 d. Varšuvoje. Pramintas Nebyliuoju, nes pagal išankstinį susitarimą leista kalbėti tik Seimo maršalui ir perskaityti parengtus nutarimų projektus. Taip norėta apsisaugoti nuo galimo Seimo darbo nutraukimo pasinaudojus liberum veto teise.

Nektaras

(gr. nektar), graikų mitologijoje Olimpo dievų gėrimas, teikęs jiems amžiną jaunystę ir nemirtingumą.

Neliečiamieji

Indijos gyventojai, priklausantys žemiausioms kastoms.