Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 158.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Romanovai

rusų valstybės bojarinų giminė. Nuo 1613 m. Rusijos carų, 1721-1917 m. imperatorių dinastija.

Romanovas Michailas

(1596-1645), Rusijos caras (1613-1645). Romanovų dinastijos pradininkas.

Romantizmas

(pranc. romantisme), literatūros ir meno kryptis. Susiformavo XVIII a. pab.-XIX a. pr. kaip priešprieša klasicizmo normatyvinei tradicijai ir Šviečiamojo amžiaus idėjoms.

Romėniškoji lietuvių kilmės teorija

atsirado XV amžiuje, kai J. Dlugošui (1415-1480) „Lenkijos istorijoje“ teko aiškinti šiaip jau nemėgiamų lietuvių kilmę. Jis nurodė prūsų ir lotynų kalbų bendrumą, o aprašydamas antrąjį Lietuvos krikštą tiesiog teigė, kad lietuviai ir žemaičiai yra kilę iš romėnų.

Romėnų teisė

senovės Romos teisės sistema, galiojusi 753 m. pr. Kr.-565 m. po Kr.

Romulas

(lot. Romulus), sen. romėnų mitinis personažas, Romos miesto įkūrėjas ir pirmasis karalius. Karo dievo Marso ir vestalės Rėjos Silvijos sūnus, Remo brolis dvynys.

Romuva

(Romovė), prūsų ir kitų baltų religinio kulto centras.

Rotundas Augustinas

(1520-1582), LDK publicistas, istorikas.

Rotušė

miesto savivaldybės pastatas.

Rozenbergas Alfredas

(Alfred Rosenberg; 1893-1946), Vokietijos politikas, nacizmo ideologas. Nuo 1941 m. okupuotų Rytų teritorijų ministras. Organizavo Ostlando ir Ukrainos gyventojų plėšimą, naikinimą, vežimą į Vokietiją.

Rozetės akmuo

Rozetės akmuo
Rozetės akmuo
1789 m. Napoleono žygio į Egiptą metu Rozetės vietovėje rastas akmens luitas, kuriame buvo užrašytas tekstas graikų ir egiptiečių rašmenimis. Prancūzų mokslininkas F. Šampoljonas, remdamasis Rozetės akmens tekstu, pirmasis 1822 m. iššifravo sen. egiptiečių rašmenis – hieroglifus. Įrašai akmeyje iškalti 193 pr. Kr.

RSFSR

(Rusijos Sovietų Federacinė Socialistinė Respublika), Rusijos Federacija, didžiausia Sovietų Sąjungos respublika, įkurta 1917 m. Sostinė Maskva. Plotas apie 17 mln. km2, 140 mln. gyventojų. Buvo suskirstyta į 16 autonominių respublikų, 6 autonomines sritis, 6 kraštus, 49 sritis, 10 autonominių apygardų.

RTFSR

(Rusijos Tarybų Federacinė Socialistinė Respublika). Žr. RSFSR.

Rudamina Andrius

(1596-1631), pirmasis lietuvis misionierius, skleidęs krikščionybę Kinijoje. Pirmasis lietuvis, besilankęs Indijoje. 2015 m. Goa mieste (Indija) jam atminti atidengtas paminklinis akmuo.

Rūdavos mūšis

mūšis tarp LDK ir Kryžiuočių ordino 1370 m. vasario 18 d. netoli Rūdavos pilies sembų žemėje.

Rugpjūčio pučas

mėginimas įvykdyti valstybės perversmą yrančioje SSRS 1989 m. rugpjūčio mėn.

Ruklys ir Rupeikis

(nužudyti 1263), Lietuvos karaliaus Mindaugo ir Mortos sūnūs.

Rumelija

(turk. Rumeli), bendras turkų osmanų XIV-XVI a. užkariautų Balkanų šalių teritorijos pavadinimas.

Rūmų rangai

Rusijoje XVIII a.-XX a. pr. asmeniniai titulai, vardai, laipsniai, numatyti rangų tabelyje asmenims, tarnaujantiems valdovo rūmuose.

Runos

ankstyviausi germanų rašto ženklai. Daugiausiai naudoti Skandinavijoje, ypač Švedijoje. Ankstyviausiai datuojamas (II a.) įrašas, rastas Norvegijoje.

Ruseckas Kanutas

(1800-1860), dailininkas tapytojas. Nutapė įvairių kompozicijų („Pjovėja“, 1844, „Lietuvaitė su verbomis“, 1847, „Sekminės Vilniaus Kalvarijose“, 1846-1851 ir kt.), portretų, autoportretų, peizažų, religinių paveikslų įvairioms bažnyčioms. Kūryba realistinė, turi romantizmo ir akademizmo bruožų.

Rusia

rytų slavų gyvenamos žemės vardas, pradėtas vartoti nuo X a. II pusės.

Rusija

valstybė Rytų Europoje ir Šiaurės Azijoje. Sostinė Maskva. Iki XVII a. pabaigos vartotas Rusios pavadinimas.

Rusijos 1905-1907 m. revoliucija

(pirmoji Rusijos revoliucija), įvykiai Rusijos imperijoje nuo 1905 m. sausio iki 1907 m. birželio. Revoliucija buvo nukreipta prieš carizmą ir imperijos politinę bei ekonominę plėtotę stabdačias feodalinės santvarkos liekanas.

Rusijos pilietinis karas

1917-1922 m. vykusi ginkluota kova tarp Spalio perversmo metu valdžią užgrobusių bolševikų ir jų priešininkų. 1918 m. Rusijai pasitraukus iš karo, jos buvusios sąjungininkės, Antantės šalys, ginklu mėgino padėti baltiesiems ir okupavo dalį Rusijos imperijos vietovių. Kai kurias teritorijas užėmė ir Vokietijos, Austrijos-Vengrijos bei Turkijos armijos. Karas baigėsi visiška bolševikų pergale.

Rusijos Vasario revoliucija

(Vasario revoliucija), revoliucija, įvykusi 1917 m. ir nuvertusi monarchją.

Rusijos-Japonijos karas

1904-1905 m. karas tarp Rusijos ir Japonijos, kilęs dėl Japonijos nepasitenkinimo Simonoseko taikos sutartimi bei agresyvios Rusijos politikos Tolimuosiuose Rytuose.

Rusinimas

Kirilica
Kirilica
Rusijos imperijoje ir SSRS vykdyta kitataučių rusinimo politika: rusiškų tradicijų prievartinis brukimas nerusams, naikinant jų tautinį savitumą.

Rusiškų pradų atkūrimo programa

1864 m. po sukilimo numalšinimo M. Muravjovo ir I. Kornilovo parengta bei imperatoriaus patvirtinta Lietuvos (tuometinio Šiaurės Vakarų krašto) gyventojų rusinimo programa.

Ruškaičiai

XIII a. Upytės žemės kunigaikščių giminė. Pirmą kartą minimi 1219 m. Haličo-Voluinės sutartyje. Žinomi Kintibutas, Vambutas, Butautas, Vyžeikis, Višlius, Kintenis, Mindaugo vasalai Aišunas ir Sirvydas. Sirvydas 1255 m. vadovavo Mindaugo kariuomenės žygiui iki Kijevo.


Naudota literatūra ir šaltiniai