Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 3190.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Trianono sutartis

Pirmąjį pasaulinį karą laimėjusių valstybių (JAV, D. Britanijos, Prancūzijos, Italijos ir kt.) taikos sutartis su Vengrija, pasirašyta 1920 m. Versalio didžiuosiuose Trianono rūmuose.

Triba

(lot. tribus):
1. senovės Romos pirmykštis gentinis darinys, atitinkantis senovės graikų filę;
2. senovės Romos rinkimų apygarda. Turėjo vieną balsą sprendžiant valstybinius reikalus tribų komicijose (liaudies susirinkime).

Tribūnas

(lot. tribunus): 1. sen. Romos pareigūnas. Turėjo neliečiamybės statusą ir gynė plebėjus nuo patricijų savivalės.

Tridento susirinkimas

Katalikų bažnyčios visuotinis susirinkimas su pertraukomis vykęs 1545-1547 m. ir 1555-1563 m. Tridente (dab. Trentas, Italija), 1547-1549 m. Bolonijoje. Sušaukė popiežius reformacijos padariniams pašalinti.

Trijų imperatorių sąjunga

Austrijos-Vengrijos, Rusijos ir Vokietijos sutartys 1873 m., 1881 m. ir 1884 m. Pirmajame etape numatė karinę tarpusavio pagalbą užpuolimo atveju, o nuo 1881 m. – tik palankų neutralitetą. Praktiškai nustojo veikti po 1885-1887 m. Bulgarijos krizės, kai susikirto sąjungininkių interesai.

Trilaukis

žemdirbystės forma, kai žemė suskirstoma į tris laukus – žiemkenčių, vasarojaus ir pūdymo. Lietuvoje paplito per XVI a. Valakų reformą, išnyko XX a. viduryje. Nuo XIX a. vidurio trilaukį ėmė keisti daugialaukė sėjomaina.

Trilypė sąjunga

Vokietijos, Austrijos-Vengrijos ir Italijos karinė politinė sąjunga, priešiška Prancūzijai ir Rusijai. Austrija-Vengrija ir Vokietija sudarė sutartį 1879 m., visos trys valstybės – 1882 m. Sutarties dalyvės įsipareigojo suteikti viena kitai karinę paramą užpuolimo atveju. Tarp Trilypės sąjungos ir Antantės blokų kilo Pirmasis pasaulinis karas.

Tripolitanija

(gr. tripolis – 3 miestai), istorinė sritis Libijoje.

Trisdešimties metų karas

Austrijos ir Ispanijos Habsburgų

Europa 1648 m.
Europa 1648 m.
karas su priešiškų valstybių koalicija 1618-1648 m. 

Triumviratas

(lot. triumviratustriumviri – trys vyrai), kolegiali 3 vyrų institucija sen. Romoje politiniams ir religiniams reikalams (pvz., 133 m. pr. Kr. Tiberijaus Grakcho žemės reformai vykdyti);
2. Sen. Romoje trijų įtakingų asmenų sąjunga, sudaryta per I a. pr. Kr. vykusius pilietinius karus siekiant užimti valstybėje valdžią. Pirmąjį triumviratą 60 m. pr. Kr. sudarė Cezaris, Pompėjus ir Krasas.

Triviumas

(lot. trivium – trijų kelių sankryža), viduramžių pasaulietinių mokyklų ir universitetų  trijų disciplinų kursas. Sudarė 3 humanitariniai mokslai: gramatika, retorika ir dialektika. Su kvadriviumu sudarė 7 laisvuosius menus.

Trockis Levas

L. Trockis
L. Trockis
(tikr. Leiba Bronšteinas; 1879-1940), Rusijos bolševikų, Sovietų Rusijos ir SSRS veikėjas.

Trojos karas

Vaza iš Trojos
Vaza iš Trojos
sen. graikų mitologijoje karas tarp graikų ir Trojos miesto gyventojų. Pasak graikų istorikų, jis vyko apie 1194-1183 pr. Kr., truko 10 metų, baigėsi graikų pergale ir Trojos sunaikinimu. Troją aprašė graikų poetas Homeras poemoje „Iliada". Šiuolaikiniai archeologiniai tyrimai Hisarliko vietovėje (dab. Turkija) įrodo Trojos istoriškumą.

Trumenas Haris

H. Trumenas
H. Trumenas
(Harry S. Truman; 1884-1972), JAV politikas, prezidentas. Demokratas.

Trumeno doktrina

JAV prezidento H. Trumeno suformuluota programa, pateikta 1947 m. Kongresui. Jos esmė – JAV turi garantuoti pagalbą kiekvienai su komunizmu kovojančiai šaliai. Vadovaudamasi šiuo teiginiu tais pačiais metais JAV suteikė pagalbą Graikijai, kurioje vyko pilietinis karas tarp vyriausybės ir komunistų, ir Turkijai.

Trumpasis Lietuvos metraščių sąvadas

1446 m. veikiausiai Smolenske sudarytas pirmasis Lietuvos metraščių sąvadas.

Trylikametis karas

1454-1466 m. Lenkijos karas su Kryžiuočių ordinu dėl vakarinių Lenkijos žemių.

TSKP

Tarybų Sąjungos komunistų partija.

TSRS

Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga. Žr. Sovietų Sąjunga.

Tūbelis Juozas

(1882-1939), Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. Agronomas.

Tuchačevskis Michailas

(1893-1937), sovietų karo veikėjas, maršalas. Laikomas vienu talentingiausių Rusijos pilietinio karo vadų.

Tukididas

Tukididas
Tukididas
(gr. Thoukydidēs; 460-398 pr. Kr.), žymus sen. graikų istorikas.

Tumas-Vaižgantas Juozas

J. Tumas-Vaižgantas
J. Tumas-Vaižgantas
(tikr. Juozas Tumas; 1869-1933), kunigas, rašytojas, publicistas, literatūros istorikas ir kritikas. 1905 m. Didžiojo Vilniaus seimo vienas organizatorių, Lietuvių krikščionių demokratų susivienijimo vienas steigėjų.

Tunika

(lot. tunica), sen. romėnų vyrų ir moterų drabužis iš dviejų stačiakampio audinio gabalų, susiūtų šoninųmis siūlėmis, su rankovėmis ar be jų. Ant tunikos romėnų vyrai vilkosi togą, o moterys stolą. Vyrai paprastai dėvėjo tuniką be rankovių.

Turkestanas

Centr. Azijos teritorija, XIX a.-XX a. pr. apgyventa tiurkų. R. Turkestanas – Kinijos valdomos provincijos, Vak. Turkestanas – Rusijos kolonijos ir šiaurinė Afganistano dalis. 1867-1917 m. rusai savo valdose įkūrė Turkestano generalgubernatoriją (nuo 1886 m. Turkestano kraštas). Turkestane buvo ir rusų protektoratai: Chyvos chanatas bei Bucharos emyratas.

Tutanchamonas

Tutanchamono sarkofagas
Tutanchamono sarkofagas
(m. apie 1349 pr. Kr.), XVIII dinastijos Egipto faraonas (1358-1349 pr. Kr.).

Tutmozis III

(m. apie 1447 pr. Kr.), XVIII dinastijos Egipto faraonas (1501-1447 pr. Kr.).

Tverų pilis

sutvirtinta vietovė ar pilis, kurioje buvo Žemaitiją valdžiusio kunigaikščio Vykinto rezidencija.

Tyla Antanas

(g. 1929), lietuvių istorikas, archeografas, humanitarinių mokslų hab. daktaras.

Tyzenhauzas Antanas

(1733-1785), LDK rūmų iždininkas, Gardino seniūnas, LDK karališkųjų ekonomijų valdytojas (nuo 1765).


Naudota literatūra ir šaltiniai