Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta žodžių: 240
Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Skuodo mūšis

mūšis tarp lietuvių (žemaičių) ir Livonijos ordino, įvykęs 1259 m. pradžioje.

Skvireckas Juozapas

(1873-1959), arkivyskupas metropolitas, Biblijos vertėjas.

Sladkevičius Vincentas

(1920-2000), kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas. Teologijos mokslų licenciatas. Antisovietinio pasipriešinimo dalyvis.

Slaptosios mokyklos

Lietuviška gramatika
Lietuviška gramatika
nelegalios kaimo pradžios mokyklos, veikusios lietuvių spaudos draudimo laikotarpiu (1864-1904).

Slavai

indoeuropiečių tautos, kalbančios slavų kalbomis. Didžiausia Europoje etninė bendrija.

Slavofilai

XIX a. vidurio rusų visuomeninis judėjimas.

Sleževičius Mykolas

M. Sleževičius
M. Sleževičius
(1882-1939), Lietuvos politikas. 1907-1912 – „Lietuvos ūkininko“, 1910-1912 – „Lietuvos žinių“ redaktorius. Vienas Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos įkūrėjų (1917). 1917-1922 m. šios partijos pirmininkas. 1918-1919 m. Lietuvos laikinosios vyriausybės Ministras Pirmininkas. 1920-1927 – Lietuvos Respublikos Seimo narys. 1926 m. Lietuvos Ministras Pirmininkas, užsienio reikalų ir teisingumo ministras. Atsistatydino per 1926 m. valstybės perversmą.

Smakauskas Vincentas

(1797-1876), dailininkas, gydytojas. Nutapė istorinių kompozicijų („Jogailos priėmimo iškilmės po Žalgirio mūšio“, „Turkų kova su čerkesais“, „Steponas Batoras įsteigia Vilniaus akademiją“), buitinių kompozicijų, portretų, peizažų. Sukūrė knygų iliustracijų – litografijų, medžio raižinių.

Smetona Antanas

A. Smetona
A. Smetona
(1874-1944), politikas, 1919-1920 m. ir 1926-1940 m. Lietuvos Respublikos Prezidentas. Vienas Tautininkų sąjungos ideologų.

Smigleckis Martynas

Martynas Smigleckis (lot. Martinus Leopolitanus, lenk. Marcin Śmiglecki; 1564-1618), Lietuvos ir Lenkijos filosofas, teologas, jėzuitas.

Smitas Adamas

(Adam Smith; 1723-1790), škotų ekonomistas, filosofas, klasikinės ekonomikos teorijos kūrėjas. Logikos profesorius.

Smolenskas

Rusijos miestas, pirmą kartą minimas 863 m. XIII a. II ketvirtyje Smolenske buvo įsitvirtinęs lietuvių kunigaikštis (manoma, Dausprungo sūnus Edivydas).

Smuglevičius Pranciškus

P. Smuglevičius
P. Smuglevičius
(1745-1807), dailininkas, klasicizmo atstovas. 1797-1807 m. dėstė Vilniaus universitete, vadovavo savo paties įsteigtai Tapybos katedrai. Nupiešė piešinių, nutapė istorinių ir mitologinių akvarelių, religinės tematikos paveikslų, portretų. Dekoravo dvarų statinius.

Sniadeckis Andrius

A. Sniadeckis
A. Sniadeckis
(lenk. Jędrzej (Andrzej) Śniadecki; 1768-1838), chemikas, medikas, biologas, medicinos ir filosofijos daktaras, biochemijos pradininkas Lietuvoje.

Sniadeckis Janas

(1756-1830), matematikas, astronomas, filosofas, filosofijos daktaras.

Sniečkus Antanas

A. Sniečkus
A. Sniečkus
(1903-1974), Sovietų Sąjungos komunistų partijos padalinio Lietuvos teritorijoje Pirmasis sekretorius (nuo 1936).

Snofras

(apie XXVIII a. pr. Kr.), Egipto faraonas, IV dinastijos pradininkas, didžiosios piramidės Gizoje statytojo Cheopso tėvas.

Sobieskis Jonas

J. Sobieskis
J. Sobieskis
(1629-1696), Lenkijos didikas ir karvedys, nuo 1674 m. Lenkijos karalius (Jonas III) ir Lietuvos didysis kunigaikštis.

Socialdemokratai

kairioji politinė srovė.

Socialdemokratija

(lot. socialis – visuomeninis + demokratija), politinė ideologija ir judėjimas, siekiantis įtvirtinti socialinį teisingumą, taikiai ir nuosekliai pertvarkyti kapitalizmą į socializmą.

Socialinė grupė

bet kuri žmonių grupė, kuri skiriasi savo padėtimi visuomenėje.

Socialinis

(lot. socialis – visuomenininis), visuomenės, visuomeninis.

Socialistai liaudininkai

(Lietuvos socialistų liaudininkų partija), 1917-1918 m. veikusi liaudininkų partija. Susikūrė iš Lietuvos demokratų partijos ir Lietuvos valstiečių sąjungos narių.

Socialistų internacionalas

tarptautinė socialistų partijų organizacija, įkurta 1947 m. kaip atnaujinta Socialistinio darbininkų internacionalo tęsėja.

Socializmas

XIX a. susiformavusi politinė ideologija ir socialinė ekonominė sistema, paremta beklase visuomene ir labiau bendra nei privačia nuosavybe.

Sociologija

mokslas, tiriantis visuomenę kaip vientisą sistemą. Susiformavo XIX a.

Sofija

(Sofija Aleksejevna; 1657-1704), Rusijos valdovė (1682-1689), Aleksejaus Michailovičiaus duktė. Valdė kaip savo mažamečių brolių Ivano ir Petro I regentė.

Sofija Vytautaitė

(1371-1453), Maskvos didžioji kunigaikštienė, LDK didžiojo kunigaikščio Vytauto duktė, 1391 m. ištekėjusi už Maskvos didžiojo kunigaikščio Vasilijaus I.

Sofoklis

(gr. Sophoklēs; 496-406 pr. Kr.), Atėnų politikas, vienas žymiausių sen. graikų tragedijų kūrėjų. Dalyvavo polio valdyme, užėmė Atėnų jūrų sąjungos iždininko, stratego pareigas. Iš 120 jo dramų išliko tik 7 tragedijos: „Ajantas“, „Antigonė“, „Karalius Edipas“, „Trachinietės“, „Elektra“, „Filoktetas“, „Oidipas Kolone“.

Sokratas

(gr. Sōkratēs; 469-399 pr. Kr.), vienas garsiausių graikų filosofų, Platono mokytojas.

Solidarumas

(lenk. Solidarnoscz), Lenkijos nepriklausomų profsąjungų susivienijimas, įsteigtas 1980 m. Pirmasis socialistinėse šalyse profsąjungų susivienijimas, kuriam vadovavo nekomunistai.

Solonas

(gr. Solōn; apie 630-apie 560 pr. Kr.), Atėnų politikas, poetas.

Solovjovas Sergejus

(1820-1879), rusų istorikas. Nuo 1851 m. kasmet po vieną tomą pradėtas spausdinti didžiausias jo darbas „Rusijos istorija nuo seniausių laikų“ (iki jo mirties išėjo 28 tomai, o po mirties – 29-asis). Šis veikalas apima Rusijos istoriją iki 1775 m.

Solovkų vienuolynas

Solovkų vienuolynas
Solovkų vienuolynas
XV a. Solovkų saloje Baltojoje jūroje įkurtas vyrų stačiatikių vienuolynas. XVI a.-XX a. pr. tremties vieta. Sovietų valdžios uždarytas. 1923-1939 m. čia veikė Ypatingosios paskirties lageris ir Ypatingosios paskirties kalėjimas. 1942-1945 m. karo laivyno jungų mokykla. Nuo 1967 m. muziejus-draustinis. 1991 m. grąžintas Stačiatikių bažnyčiai.

Solženicynas Aleksandras

(1918-2008), vienas žymiausių XX a. rusų rašytojų, istorikas, publicistas. Nobelio literatūrinės premijos laureatas (1970).

Somosos

šeimos dinastija, valdžiusi Nikaragvą 1937-1979 m.

Songaila Ringaudas

(g. 1929), Lietuvos SSR ir LKP veikėjas. 1981-1985 m. Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pirmininkas (Ministras Pirmininkas). 1987-1988 m. LKP CK pirmasis sekretorius.

Sosto kalba

monarcho, kuris parlamentinio valdymo sistemoje atlieka valstybės vadovo funkciją, kalba pirmajame po rinkimų parlamento posėdyje. Joje išdėstoma politinė naujai sudarytos vyriausybės programa. Sosto kalbą paprastai parengia naujasis ministras pirmininkas ir vyriausybė, o karaliui tenka atlikti tik reprezentacinę ceremoniją.

Sovietizacija

(rus. soviet – taryba), valstybinio valdymo institucijų pertvarkymas ir partinio vadovavimo visoms valdymo sferoms įvedimas komunistinių režimų gyvavimo pradžioje.

Sovietų ir Lenkijos karas

karas tarp Lenkijos ir Rusijos 1920 m.