Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta žodžių: 3190
Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
NASA

(angl. National Aeronautics and Space Administration), Nacionalinė aeronautikos ir kosminės erdvės tyrimo valdyba, JAV valstybinė organizacija, planuojanti, koordinuojanti ir finansuojanti civilinę aeronautiką ir kosmonautiką.

NATO

(Šiaurės Atlanto sutarties organizacija; angl. North Atlantic Treaty Organization), Šiaurės Atlanto paktas, Šiaurės Atlanto sąjunga, nepriklausomų valstybių politinio ir karinio bendradarbiavimo gynybinė sąjunga.

Natūralizacija

(pranc. naturalisation iš lot. naturalis – įgimtas, gamtinis), pilietybės suteikimas asmeniui be pilietybės arba užsienio valstybės piliečiui.

Natūrinis ūkis

visuomenės ūkio organizavimo forma, kurioje vyrauja žemės ūkio produktų gamyba, skirta ne pardavimui, bet pačių gamintojų vartojimui.

Naugarduko pilis

medinė ankstyvosios gotikos pilis su didžiuoju mūriniu bokštu (donžonu), XIV a. pradžioje.

Naujalis Juozas

(1869-1934), kompozitorius, vargonininkas. Vienas profesionaliosios lietuvių muzikos kūrėjų. Vienas pirmosios lietuvių dainų šventės 1924 m. organizatorių.

Naujasis kursas

(angl. New Deal), JAV prezidento F. Ruzvelto 1932 m. parengta ūkinių ir socialinių reformų programa, įtvirtinanti valstybės vaidmenį ekonomikoje. Ji padėjo įveikti krizę ir sumažinti socialinę įtampą.

Naujasis Testamentas

antroji krikščionių Biblijos (Šv. Rašto) dalis (po Senojo Testamento), apaštalų ir pirmųjų krikščionių liudijimas apie Jėzų Kristų. Sudaro 27 įvairių autoriams priskiriamos kanoninės knygos, parašytos apie 49-130 m. sen. graikų kalba, bet gausu ir semitinių posakių.

Naujausieji laikai

visuomenės raidos periodas, einantis po naujųjų amžių – nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos (1918) iki šių dienų.

Naujieji amžiai

visuomenės raidos periodas, einantis po vidurinių amžių, kurie, Vak. Europos istorikų nuomone, baigiasi XV a. pabaigoje - XVI a. pradžioje. Laikotarpio pabaiga nėra vieningai apibrėžta. Dalis istorikų ja laiko Pirmojo pasaulinio karo pabaigą 1918 m.

Naujoji apaštalų bažnyčia

krikščioniška religinė bendruomenė, atsiradusi XIX a. pradžioje Anglijoje. Teigia atkūrusi apaštalų tarnystę. Save laiko išskirtine šių laikų Bažnyčia, tiesiogine pirmosios apaštalų Bažnyčios tąsa. Struktūra ir apeigomis primena katalikų bažnyčią. Pripažįsta Šv. Trejybę, Jėzaus Kristaus dieviškumą, mirtį ant kryžiaus, prisikėlimą. Tikėjimo šaltiniu laiko Bibliją.

Naujoji ekonominė politika

žr. nepas.

Naujoji tarptautinė ekonominė tvarka

tokia tarptautinių ekonominių santykių sistema, kuri sudarytų palankias sąlygas mažiau išsivysčiusioms valstybėms ekonomiškai atsigauti ir ilgainiui galutinai pašalintų Šiaurės ir Pietų ekonominio išsivystymo atotrūkį. Deklaraciją dėl šios tvarkos įsteigimo priėmė Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja 1974 m.

Nazimovas Vladimiras

(1802-1874), Rusijos valstybės ir karinis veikėjas. 1855-1863 m. Vilniaus generalgubernatorius. Dalyvavo rengiant 1861 m. valstiečių reformą Baltarusijoje ir Lietuvoje. Iš pradžių vadovavo 1863-1864 m. sukilimo malšinimui Lietuvoje.

Neasocijuota interesų grupė

socialinė grupė, kuri nėra kokiu nors būdu organizuota ir politiškai aktyvi, bet vien jau savo buvimu daro įtaką valstybės politikai, verčia sprendimus priimančius politikus atsižvelgti įjos interesus.

Nebylusis seimas

ATR Seimas, įvykęs 1717 m. vasario 1 d. Varšuvoje. Pramintas Nebyliuoju, nes pagal išankstinį susitarimą leista kalbėti tik Seimo maršalui ir perskaityti parengtus nutarimų projektus. Taip norėta apsisaugoti nuo galimo Seimo darbo nutraukimo pasinaudojus liberum veto teise.

Nektaras

(gr. nektar), graikų mitologijoje Olimpo dievų gėrimas, teikęs jiems amžiną jaunystę ir nemirtingumą.

Neliečiamieji

Indijos gyventojai, priklausantys žemiausioms kastoms.

Nemuno kultūra

archeologinė kultūra, gyvavusi Lietuvoje IV tūkstm. pr. Kr. antroje pusėje - III tūkstm. pr. Kr.

Nenaudėliai

(Šubravcai), Lietuvos inteligentų draugija, veikusi 1817-1822 m.

Neofašizmas

(gr. neos – naujas + it. fascismo – susivienijimas), ideologija ir judėjimas, atsiradęs po Antrojo pasaulinio karo, siekiantis atgaivinti fašizmą. 

Neogotika

(gr. neos + gotika), architektūros ir taikomosios dailės kryptis, kuriai būdingas grįžimas prie gotikos formų. Buvo paplitusi XVIII a. vid.-XX a. pr., ypač anglosaksiškuose kraštuose, Vid. ir P. Europoje. 

Neoklasicizmas

(gr. neos + klasicizmas), XVIII a. II p.-XIX a. pr. vyravęs dailės ir architektūros stilius. Susiformavo veikiamas Šviečiamojo amžiaus idėjų kaip rokoko priešprieša. 

Neokolonializmas

(gr. neos – naujas + kolonializmas), buvusių kolonijų ir metropolijų nelygiateisių ekonominių ir politinių santykių sistema; tiesioginį išnaudojimą pakeitusi netiesioginė buvusių kolonijų ar priklausomų teritorijų išnaudojimo forma.

Neolitas

(gr. neos – naujas + lithos – akmuo), vėlyvasis akmens amžius; archeologinis laikotarpis po mezolito. Pasaulio mastu truko įvairiai: Mažojoje Azijoje, Egipte ir Pietų Europoje – nuo VIII iki IV tūkstm. pr. Kr., kituose Europos kraštuose – apie VI-II tūkstm. pr. Kr. Lietuvoje neolitas datuojamas VI tūkstm. pr. Kr. vid.-II tūkstm. pr. Kr.

Neoromantizmas

XIX a. pab.-XX a. pr. meno srovė artima romantizmui.

Nepartinis blokas

partijoms nepriklausančių asmenų susivienijimas bendriems tikslams siekti.

Nepas

(rus. NEP, sutr. iš Novaja ekonomičeskaja politika), naujoji ekonominė politika; unikalus SSRS laikotarpis 1921-1929 m., kai pramonėje, prekyboje, žemės ūkyje buvo įteisinta privati nuosavybė.

Nepasitikėjimo votumas

(lot. votum – noras, valia), parlamento balsavimu išreikštas nepasitikėjimas vyriausybe. Po nepasitikėjimo pareiškimo vyriausybė turi atsistatydinti arba turi būti paskelbti nauji parlamento rinkimai. Nepasitikėjimo votumas būdingas parlamentinio valdymo sistemai.

Nepriklausomybės deklaracija

Šiaurės Amerikos kolonijų aktas, priimtas 1776 m. liepos 4 d., skelbęs naujos nepriklausomos valstybės – Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), kurias sudarė 13 buvusių D. Britanijos kolonijų, sukūrimą. Rėmėsi švietėjiška prigimtinių žmogaus teisių teorija, skelbė visų piliečių (išskyrus vergus) lygybę. Pagrindinis rengėjas – T. Džefersonas.

Nepriklausomybės kovos

1918-1920 m. Lietuvos kariuomenės kovos su Raudonąja armija (1918-1919), bermontininkais (1919) ir Lenkija (1919-1920).

Nepriklausomų Valstybių Sandrauga

žr. NVS.

Neptūnas

(lot. Neptunus), sen. romėnų jūrų, lietaus ir vandenų dievas, tapatintas su graikų Poseidonu. Taip pat laikytas žirgų bei žirgų lenktynių globėju. Neptūno garbei liepos 23 d. būdavo švenčiamos Neptūnalijos.

Nėris Salomėja

(tikr. Bačinskaitė-Bučienė; 1904-1945), poetė, lyrikė. 1940 m. buvo vadinamojo Liaudies seimo įgaliotos delegacijos, vykusios į SSRS AT dėl LSSR priėmimo į SSRS, narė.

Neronas

Neronas
Neronas
(Klaudijus Cezaris Augustas Germanikas Neronas, lot. Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus Nero; tikr. Lucijus Domicijus Ahenobarbas; 37-68), Romos imperatorius 54-68 m. 

Neru Džavaharlalas

Dž. Neru
Dž. Neru
(Jawaharlal Nehru; 1889-1964), Indijos politikas. Vienas Indijos nacionalinio kongreso (INK) lyderių, M. K. Gandžio bendražygis. Pirmasis nepriklausomos Indijos ministras pirmininkas (1947-1964).

Neselmanas Georgas

(Georg Heinrich Ferdinand Nesselmann; 1811-1881), vokiečių filologas, filosofijos daktaras, Karaliaučiaus un-to profesorius, vienas žymiausių prūsų kalbos tyrinėtojų. Parašė darbų apie prūsų kalbą, išleido prūsų ir lietuvių kalbos žodynus, rinkinį „Lietuvių liaudies dainos“. Pirmasis 1845 m. pavartojo baltų kalbų terminą.

Netimeras

(Nethimer), XI a. pradžios baltų genties (ar genčių) vadas. Minimas 1009 m. Brunono Kverfurtiečio misijų kelionės aprašyme (jame pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas).

Neutralitetas

(lot. neutralitasneutralitatis – nedalyvavimas), tarptautinis teisinis valstybės statusas, reiškiantis atsisakymą dalyvauti kitų valstybių kare, kariniuose blokuose ir sąjungose, leisti kurti savo teritorijoje užsienio valstybių karines bazes. 

Nezabitauskis-Zabitis Kajetonas

(1800-1876), bibliografas, literatūrologas, istorikas.