Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 3190.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Šaltasis karas

Europa Šaltojo karo metais
Europa Šaltojo karo metais
politinė įtampa tarp SSRS ir Vakarų valstybių, atsiradusi II pasaulinio karo pabaigoje. Jo pradžia laikoma 1946 m. kovo 5 d. V. Čerčilio pasakyta kalba Fultone, teigianti, kad ant Rytų Europos nusileido „geležinė uždanga“. Reiškėsi įvairiomis formomis: ekonominiu ir politiniu spaudimu, karinių bei politinių blokų kūrimu, šnipinėjimu ir kt. Baigėsi suirus SSRS. Simboline Šaltojo karo pabaiga laikomas Berlyno sienos nugriovimas 1990 m. spalio mėn.

Šaltyšius

Mažojoje Lietuvoje – kaimo steigėjas. Vadovavo valstiečių savivaldai ir teismui, prižiūrėjo lažą atliekančius valstiečius.

Salyno sutartis

taikos sutartis, sudaryta 1398 m. spalio 12 d. Salyno saloje (Nemune, ties Nevėžio žiotimis) tarp Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto ir Kryžiuočių ordino didžiojo magistro Konrado fon Jungingeno.

Samuolis Antanas

(1899-1942), dailininkas tapytojas. Vienas žymiausių lietuvių ekspresionizmo atstovų. Dailininkų grupuotės „Ars“ narys. Nutapė figūrinių kompozicijų („Skurdas“, 1926, „Moteris su vaiku“, 1929, „Dama su šuniuku“, 1931 ir kt.), portretų („Girtuoklis“, 1935, „Autoportretas su teptukais“, 1936 ir kt.), peizažų, natiurmortų.

Samurajai

(jap. samurau – tarnauti), vidurinių ir ankstyvųjų naujųjų amžių teisiškai privilegijuotas Japonijos feodalų luomas.

San Fransisko sutartis

48 valstybių, per II pasaulinį karą kariavusių Sąjungininkų pusėje, taikos sutartis su Japonija. Pasirašyta 1951 m. rugsėjo 8 d. San Fransisko konferencijoje.

San Stefano taika

1878 m. kovo 3 d. Rusijos ir Turkijos sudaryta preliminari taikos sutartis San Stefano miestelyje (dab. Ješilkėjus) netoli Stambulo. Ji baigė Rusijos ir Turkijos 1877-1878 m. karą.

Sandomiro susitarimas

1570 m. ATR kalvinistų, liuteronų ir čekų brolių sudarytas susitarimas, skelbęs, kad kiekviena savarankiška protestantizmo srovė išpažins savąjį tikėjimą, bet toleruos ir kitų protestantų pažiūras, sutelks jėgas kovoti su katalikais bei arijonais. Susitarimas neilgam suvienijo didžiąją dalį ATR protestantų. Kalvinistų ir liuteronų ginčai, teologinės diskusijos nenurimo.

Sanguškos

LDK bajorų giminė, kildinusi save iš Gediminaičių. Turėjo didelius dvarus LDK, daugiausia Volynėje. Pradžioje stačiatikiai, vėliau daugiausia unitai, paskui katalikai. Sanguškos buvo įtakingi LDK, bet ilgainiui įsijungė į Lenkijos gyvenimą ir XIX a. buvo laikomi viena iš šešių turtingiausių ir kilmingiausių lenkų šeimų.

Sankcija

(lot. sanctio – pritarimas, tvirtinimas, aprobavimas, išlyga):
1. tarptautinėje teisėje prievartos priemonė, valstybių naudojama prieš valstybę, nesilaikančią kurios nors tarptautinės teisės nuostatos arba laužančią tos nuostatos numatomus reikalavimus;
2. teisės pažeidėjui taikoma priemonė, pasireiškianti pažeidėjui skiriamais tam tikrais suvaržymais.

Sankiulotai

(pranc. sans-culottes – be trumpų kelnių), Prancūzijos revoliucijos laikotarpiu revoliucingai nusiteikusi Paryžiaus varguomenė. Pašaipus pavadinimas kilęs iš drabužių stiliaus: varguomenė, skirtingai nei bajorai ar turtingi buržua, dėvėjo ne trumpas (iki kelių), o ilgas kelnes.

Santara-Šviesa

liberali JAV lietuvių organizacija. Įsteigta 1957 m. kaip atsvara katalikiškoms organizacijoms. Susikūrė iš liberalios studentų organizacijos „Šviesa“ (įsteigta 1946 m. Vokietijoje) ir liberalios kultūros organizacijos „Santara“ (įsteigta 1954 m. JAV). Draugijos centras – Čikagoje (JAV).

Sapiega Aleksandras Mykolas

(1730-1793), LDK valstybės, karinis ir politinis veikėjas. Lietuvos kariuomenės generolas majoras. Nuo 1775 m. LDK kancleris.

Sapiega Juozapas Julijonas

(1708-1754), Vilniaus vyskupas sufraganas (nuo 1736).

Sapiega Kazimieras Povilas Jonas

(apie 1642-1720), LDK valstybės ir karo veikėjas. 1681-1682 m. LDK lauko etmonas, 1682-1703 ir 1707-1708 m. didysis etmonas. 1682-1703 ir 1707-1720 m. Vilniaus vaivada.

Sapiega Leonas

(1557-1633), LDK valstybės ir karo veikėjas, diplomatas, įstatymų leidėjas. Mecenatas. 1585-1589 m. LDK vicekancleris, 1589-1623 m. kancleris, nuo 1625 m. LDK didysis etmonas. Su kitais įkūrė LDK Vyriausiąjį tribunolą, vadovavo III Lietuvos Statuto (1588) rengimui. Pastatydino daug bažnyčių ir vienuolynų.

Sapiega Povilas Jonas

(1609-1665), LDK karo veikėjas. 1646-1655 m. Vitebsko, o nuo 1565 m. Vilniaus vaivada ir LDK didysis etmonas. Neparėmė 1655 m. Kėdainių sutarties su Švedija ir su savo kariuomene pasitraukė prie Bresto. Paveldėtus didelius turtus panaudojo LDK kariuomenei samdyti. 1656 m. pavasarį su 10 tūkst. karių padėjo Lenkijos kariuomenei išvaduoti iš švedų Sandomežą, Varšuvą.

Sapiegos

XV-XIX a. I pusės LDK ir Lenkijos didikų giminė.

Šapoka Adolfas

(1906-1961), istorikas, istorijos mokslų daktaras (1932). Populiaraus apibendrinamojo veikalo „Lietuvos istorija“ (1936) vienas autorių ir redaktorius.

Saracėnai

(lot. Saraceni):
1. senovinis arabų genčių, gyvenusių Šiaurės vakarų Arabijoje ir Sinajaus pusiasalyje, pavadinimas;
2. viduramžiais paplitęs arabų, o nuo kryžiaus karų laikų – ir visų musulmonų, kartais ir visų nekrikščionių pavadinimas.

Sarajevo atentatas

Austrijos-Vengrijos sosto įpėdinio Pranciškaus Ferdinando ir jo žmonos nužudymas 1914 m. birželio 28 d. Sarajeve.

Sarbievijus Motiejus Kazimieras

(1595-1640), jėzuitas, literatūros teoretikas, poetas. Rašė lotynų kalba. 1627-1635 m. Vilniaus universiteto profesorius, teologijos daktaras. Nuo 1635 m. karaliaus Vladislovo Vazos dvaro pamokslininkas. Sekdamas antikos poetų (ypač Horacijaus) kūrinių forma, parašė odžių, epodžių ir epigramų.

Sargiečiai

(sargininkai), XIX a. pab.-XX a. pr. politinė lietuvių grupuotė, susibūrusi apie žurnalą „Tėvynės sargas“ (1896-1904). Priklausė Juozas Tumas-Vaižgantas, Antanas Alekna, Adomas Jakštas ir kiti. Priešinosi lietuvių lenkinimui ir rusinimui, spaudos draudimui, gynė katalikų bažnyčios pozicijas. 1905 m. sargiečiai įsteigė Lietuvos krikščionių demokratų sąjungą.

Sargonas Senasis

(Šarukinas; XXIV a. pr. Kr. II pus.), Akado valstybės Mesopotamijoje karalių dinastijos pradininkas. Semitas.

Šariatas

(tiurk. seriat – tikrasis kelias į tikslą), islamo klasikinė religinė teisė – nekodifikuotų teisinių normų, musulmonų elgesio principų ir taisyklių, religinio gyvenimo ir poelgių visuma. Reguliuoja išorines žmonių santykių su Alachu, arba kulto, taisykles žmonių tarpusavio santykių formas ir numato bausmes už jų pažeidimus.

Sarkofagas

(gr. sarkophagos – ėdantis mėsą), papuoštas karstas, dažniausiai dėžės formos. Daromas iš tvirtų medžiagų (medžio, degto molio, metalo, akmens). Buvo paplitęs senovės kultūrose. 

Sarmatai

(lot. Sarmatae), bendras genčių, gyvenusių nuo III a. pr. Kr. iki IV a. po Kr. stepėse tarp Tobolo ir Dunojaus, pavadinimas.

Sasanidai

Persijos valdovų dinastija, valdžiusi Artimuosiuose ir Vidurio Rytuose 224-651 m.

Sasnauskas Česlovas

(1867-1916), kompozitorius, dirigentas, vargonininkas, dainininkas. Vienas iš profesionaliosios lietuvių muzikos kūrėjų. Nuo 1896 m. dainavo įvairiuose lietuvių vakaruose, 1900-1902 m. vyrų vokaliniame kvartete, 1901 m. savo paties įkurtoje operos trupėje. Sukūrė kantatą „Broliai“ (1910), dainų chorui.

Satelitas

(lot. satelles – palydovas, tarnas, bendrininkas), formaliai nepriklausoma ir suvereni valstybė, bet faktiškai pajungta stipresnės valstybės valdžiai ir įtakai. Pavyzdžiui, satelitinės buvo tos Rytų Europos valstybės, kurių užsienio ir vidaus politiką tam tikrą laiką (maždaug iki 1989 m.) kontroliavo Sovietų Sąjunga (Čekoslovakija, Lenkija, Vokietijos Demokratinė Respublika, Vengrija ir kt.).


Naudota literatūra ir šaltiniai