Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta žodžių: 3190
Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Ginekėja

(ginaikėja; gr. gynaikeongyne – moteris), sen. graikų namo dalis, skirta gyventi moterims.

Gynybos dilema

vyriausybės gynybos politikos dilema, kai vyriausybės skiriamos išlaidos gynybai, užuot stiprinusios valstybės saugumą, pradeda jam vis labiau kenkti (pavyzdžiui, gynybos biudžetas suryja daug lėšų, kurias būtų galima skirti mokslo, švietimo, socialinei ir kitokiai politikai; arba ginkluotosios pajėgos apginkluojamos tokiais ginklais, kurie, užuot stiprinę saugumą, padidina karo pavojų).

Gintaro keliai

Gintaro kelias
Gintaro kelias
sausumos prekybiniai keliai, kuriais nuo II tūkstm. pr. Kr. iki I tūkstm. po Kr. vid. iš Baltijos pajūrio į to meto civilizacijos centrus (ypač į Romos imperiją) gabentas gintaras. Jie neteko savo reikšmės prasidėjus didžiajam tautų kraustymuisi.

Gira Liudas

(1884-1946), rašytojas, poetas. 1940 m. kartu su kitais vyko į SSRS prašyti priimti Lietuvą į SSRS.

Girėnas Stasys

(tikr. Girskis; 1893-1933), JAV lietuvių lakūnas. 1910 m. atvyko į JAV, dirbo „Naujienų“ spaustuvėje. 1917-1919 m. tarnavo JAV karo aviacijoje. 1924 m. baigė aviacijos mokyklą. 1931 m. dirbo transporto pilotu. Perskridęs Atlantą lėktuvu „Lituanica“, su S. Dariumi žuvo ties Soldinu Vokietijoje. Palaidotas Kaune.

Gizai

(Guise), Lotaringijos kunigaikščių giminė.

GKČP

(rus. Gosudarstvennyj komitet čerezvyčajnogo položenija – Ypatingosios padėties valstybinis komitetas), 1991 m. rugpjūtį kai kurių SSRS vadovų sukurtas komitetas, siekęs valstybinio perversmo keliu grąžinti SSRS į brežnevinės politikos laikus. Nepavykęs perversmas tapo lemiančia SSRS suirimo priežastimi.

Gladiatoriai

(lot. gladiatoresgladius – kalavijas), sen. Romos kovotojai, žiūrovų malonumui besikaunantys vienas su kitu ar su laukiniais žvėrimis.

Glaubicas Jonas Kristupas

(Johan Christoph Glaubitz; apie 1700-1767), žymiausias vėlyvojo baroko, rokoko stiliaus architektas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.

Glinskio maištas

LDK kunigaikščio Mykolo Glinskio 1508 m. sukilimas prieš didįjį Lietuvos kunigaikštį Žygimantą Senąjį per 1500-1508 m. LDK karą su Maskvos didžiąją kunigaikštyste.

Globalinis

(pranc. global iš lot. globus – rutulys), apimantis visą Žemę, pasaulinis.

Globalizmas

tarptautinės politikos esmės aiškinimo nuostata: teigiama, kad tarptautinė politika yra vientisas visos planetos mastu vykstantis, globalinis procesas, kuriame pagrindinį ir lemiamą vaidmenį vaidina dominuojanti pasaulinė ekonominė sistema – kapitalizmas. Svarbiausiuoju tarptautinės politikos veikėju laikomi ekonominiai stambaus kapitalo interesai, o pati tarptautinė politika apibrėžiama kaip tų interesų pagrindu susiklostę vienų valstybių dominavimo ir kitų valstybių priklausomybės santykiai.

Globojama teritorija

teritorija, valdoma Jungtinių Tautų Organizacijai (JTO) prižiūrint ir vadovaujantis JTO Chartija, gaunanti šį statusą pagal atskiras sutartis su šias teritorijas administruojančiomis valstybėmis.

Gmina

Užnemunėje – valsčius. Kaimai suskirstyti į gminas pagal 1815 m. konstituciją, kai Varšuvos kunigaikštystė buvo paversta Lenkijos karalyste Rusijos imperijos valdžioje. Gminos susirinkime, kuriame išsirinkdavo vaitą, dalyvaudavo visi apylinkės gyventojai, turintys ne mažiau kaip 3 margus žemės. Gmina išnyko, susikūrus Lietuvos Respublikai.

Gnoseologija

(gr. gnosis – pažinimas + logos – mokslas), pažinimo teorija.

Gobelenas

(pranc. gobelin pagal Gobelinų pavardę), išaustas kilimas-paveikslas. Liudviko XIV ministras J. B. Kolberas 1662 m. Paryžiaus priemiesčio Gobelinų šeimos dažykloje įsteigė karališkąją gobeleno manufaktūrą. Sienų kilimai buvo audžiami sen. Egipte, Mesopotamijoje, Persijoje, Bizantijoje.

Godunovas Borisas

B. Godunovas
B. Godunovas
(apie 1551-1605), Maskvos didysis kunigaikštis ir caras (1598-1605).

Golfo srovė

šiltųjų srovių sistema, apimanti Atlanto šiaurinę dalį nuo Floridos pusiasalio iki Špicbergeno ir Naujosios Žemės salų. Ji turi didelę įtaką Europos ir Amerikos šiaurinių dalių klimatui.

Golistai

Š. de Golio šalininkai, susibūrę į Prancūzijos politinį judėjimą ir partiją (Goliečių sąjunga). Ypač buvo populiarūs XX a. 8 deš.

Gomindanas

(guomindangas, kuomindangas; kin. kuomintang, guomintang – nacionalinė liaudies partija), Kinijos politinė partija, kurią 1912 m. įkūrė Sun Jat-senas iš jo vadovaujamos Tungmengchvėjaus organizacijos ir dar kelių organizacijų.

Gorbačiovas Michailas

M. Gorbačiovas
M. Gorbačiovas
(g. 1931), paskutinis SSKP Generalinis sekretorius (1985-1991), pirmasis ir paskutinis SSRS prezidentas, Nobelio taikos premijos laureatas (1990).

Gorčius

senovinis tūrio matas skysčiams ir biralams seikėti. Minimas šaltiniuose nuo XVI a. Lietuvoje. 5,6 l talpos gorčius vadintas cecho, didžiuoju, arba senuoju, 2,8 l talpos – šinkoriniu, arba mažuoju. Gorčiaus talpos indai biralams būdavo skobiami iš medžio, daromi iš beržo tošies, šulelių, pinami iš karnų, vytelių, šiaudų; skysčiams – kalami iš vario ar žalvario skardos.

Gordijo mazgas

posakis, reiškiąs sudėtingą problemą, sunkiai įgyvendinamą užduotį ar nelengvai pasiekiamą tikslą.

Gorodničius

XVI-XVII a. miesto valdžios pareigūnas, 1775-1862 m. apskrities miesto administracinės policinės valdžios viršininkas.

Goštautai

XIV-XVI a. LDK didikų giminė. Darė didelę įtaką LDK politikai, kovojo dėl LDK valstybės savarankiškumo. Daugiausia valdų turėjo Rytų Lietuvoje ir Vakarų Baltarusijoje.

Goštautas Albertas

(mirė 1539), Naugarduko, Polocko, Trakų vaivada. 1522 m. mirus Mikalojui Radvilai, tapo Vilniaus vaivada ir LDK kancleriu. Tvirtino LDK savarankiškumą, stengėsi padaryti ją kuo mažiau priklausomą nuo Lenkijos. Prisidėjo prie I Lietuvos Statuto (1529) parengimo. Jo iniciatyva į ši dokumentą įtraukti draudimai svetimšaliams įsigyti Lietuvoje turtų ir užimti tarnybas.

Goštautas Jonas

(mirė 1458), didžiųjų Lietuvos kunigaikščių Vytauto ir Švitrigailos rūmų maršalka 1430-1431 m. Dalyvavo 1432 m. Žygimanto Kęstutaičio sąmoksle prieš Švitrigailą. 1440 m. jo remiamą trylikametį Jogailos sūnų Aleksandrą paskelbus didžiuoju kunigaikščiu, tapo faktišku LDK vyriausybės vadovu. 1440-1443 m. Trakų vaivada, 1443-1458 m. Vilniaus vaivada ir LDK kancleris. Kovojo dėl LDK suverenumo, siekė atsiimti iš Lenkijos šios užgrobtą vakarinę Podolę.

Gotai

(lot. Gothi, Gothones, Gutones), rytinės germanų gentys.

Gotika

viduramžių architektūros ir dailės stilius, išaugęs iš romaninio stiliaus XII a. viduryje Prancūzijoje. XIII-XV a. vyravo daugelyje Europos šalių. Greta Renesanso egzistavo iki XVII a. Vyraujanti statybinė medžiaga buvo akmuo, Vidurio Europoje naudotos plytos. Gotikiniams religiniams pastatams būdinga vertikalus erdvės skaidymas, skliautai su nerviūromis, kontraforsai ir arkbutanai, konstruktyvinės smailėjančios arkos, ažūrinės bokštų viršūnės, vitražai, gausios skulptūros, reljefiniai akmens ornamentai.

Gotiškoji lietuvių kilmės teorija

atsirado XVI a. pradžioje. Erazmas Stela (apie 1450-1521) ėmėsi įrodinėti, kad būtent germanai buvę seniausieji Prūsijos rytinės dalies (ir Mažosios Lietuvos) gyventojai.

GPU

(sutr. iš rus. Glavnoe političeskoje upravlenije), Vyriausioji politinė valdyba. Žr. Valstybės saugumo komitetas.

Grafas

(vok. Graf):
1. Vakarų Europoje ankstyvaisiais viduramžiais pareigūnas, turintis administracinę, teisminę ir karinę valdžią; nuo IX a. grafo pareigos buvo skiriamos iki gyvos galvos, vėliau paveldimos; panaikinus feodalinį susiskaldymą – aristokratų titulas;
2. paveldimasis Rusijos bajorų titulas, kurį įvedė Petras I.

Grafystė

(vok. Grafschaft):
1. ankstyvaisiais viduramžiais – administracinis teritorinis vienetas, virtęs paveldima grafo valda;
2. kai kurių šalių (JAV, Didžiosios Britanijos, Airijos, Kanados, Austrijos, Liberijos, Naujosios Zelandijos) administracinis teritorinis vienetas.

Grakchai

žr. Grakchas Gajus Sempronijus, Grakchas Tiberijus Sempronijus.

Grakchas Gajus Sempronijus

(lot. Gaius Sempronius Gracchus; 153-121 m. pr. Kr.), Romos respublikos politikas iš garsios patricijų Sempronijų giminės, populiarus partijos lyderis, Tiberijaus Grakcho brolis ir jo politikos tęsėjas.

Grakchas Tiberijus Sempronijus

(lot. Tiberius Sempronius Gracchus; 162-133 m. pr. Kr.), Romos respublikos politikas iš garsios patricijų Sempronijų giminės, populiarus partijos lyderis, Gajaus Grakcho vyresnysis brolis.

Grandas

(isp. grandes lot. grandis – didis, svarbus):
1. viduramžių Ispanijoje aukščiausias dvarininko arba dvasininko titulas.
2. XVI-XX a. (iki monarchijos nuvertimo 1931 m.) Ispanijos didikų titulas.

Graždanka

Knyga, parašyta graždanka
Knyga, parašyta graždanka
(rus. graždanskij šrift), kirilikos modifikacija, Petro I iniciatyva 1708 m. pradėta vartoti Rusijoje pasaulietinėje spaudoje.

Gremžtukas

titnaginis arba kaulinis kailių dirbimo, gramdymo ir minkštinimo įrankis. Titnaginiai gremžtukai pagal formą būna galiniai (ašmenys gale), šoniniai (ašmenys viename ar kitame šone), apvalieji (ašmenys iš visų pusių).

Grybas Vincas

(1890-1941), lietuvių skulptorius. Sukūrė paminklinių, dekoratyvinių, portretinių, antkapinių skulptūrų: S. Daukanto Papilėje, Vytauto Didžiojo Jurbarke ir Kaune, V. Kudirkos Kudirkos Naumiestyje ir kt.