Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta žodžių: 3190
Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Vrangelis Piotras

Piotras Vrangelis
Piotras Vrangelis
(1878-1928), vienas iš baltagvardiečių karo vadų, gimęs Mukulių dvare (dab. Zarasų raj.). Generolas.

Vrublevskis Tadas

(1858-1925), visuomenės, kultūros veikėjas. Lietuvių mokslo draugijos narys. Nuo 1891 m. dirbo advokatu Vilniuje. 1905-1907 m. revoliucijos metu gynė revoliucionierius teismuose. Parašė darbų istorijos, teisės, statistikos, bibliotekininkystės klausimais.

Vulfstanas

(Wulfstan), anglosaksų pirklys ir keliautojas. IX a. pab. plaukė Baltija iš Šlėzvigo į Truso prekybinę gyvenvietę ir uostą prūsų žemėje. Jo kelionė aprašyta ispanų istoriko P. Orozijaus veikalo „Istorijos knygos pagonims“ vertime į anglų k. Jame pateikta žinių apie aisčių visuomeninę santvarką, laidojimo papročius. Manoma, kad pirmasis aprašomą kraštą matė savo akimis.

Zablockis Jurgis

(apie 1510-1563), lietuvių raštijos pradininkas. Studijavo Vitenberge, Krokuvos, Karaliaučiaus universitetuose, dėstė A. Kulviečio mokykloje Vilniuje.

Zamoiskis Andrius

(1716-1792), grafas, Lenkijos kancleris. Karaliumi išrinkus S. Poniatovskį, 1764 m. tapo Lenkijos kancleriu. Kartu su Čartoriskiais bandė vykdyti valstybės reformas, riboti „liberum veto“.

Zanas Tomas

(Zan; 1796-1858), lenkų poetas. Poeto A. Mickevičiaus bičiulis. Studijavo Vilniaus universitete. 1820-1823 m. filomatų ir filaretų draugijų vienas steigėjų ir vadovų. Kalintas ir  ištremtas į Orenburgą. Už sėkmingus tyrinėjimus mineralogijos srityje amnestuotas.

Zanavykai

pietiniai vakarų aukštaičiai. Zanavykų šnekta artimiausia bendrinei lietuvių kalbai. Gyvena Griškabūdžio, Kudirkos Naumiesčio apylinkėse.

Zapolskij Jamo paliaubos

Žr. Jam Zapolskio paliaubos.

Zaratustra

(Zoroastras; apie 600 pr. Kr.), zoroastrizmo religijos pradininkas. Būdamas dvasininku pradėjo skelbti naujos religijos tiesas ir buvo priverstas bėgti prie Aralo jūros. Čia sukūrė naujosios religijos apmatus – 17 giesmių, kurios sudaro „Avestą“. Ją tobulino sekėjai.

Zauerveinas Jurgis

(Sauerwein; 1831-1904), visuomenės veikėjas, poliglotas, poetas, rašęs daugeliu kalbų, publicistas, keliautojas. 1877-1898 m. gyveno Mažojoje Lietuvoje, rašė lietuviškoje spaudoje.

Zavadskiai

spaustuvininkų šeima, 1803 m. atvykusi į Lietuvą iš Poznanės. Leido knygas lenkų, lietuvių kalbomis. Jų dėka 1805-1939 m. Vilnius tapo stambiu lenkų leidyklų židiniu.

Zavadskis Juozapas

(1781-1838), spaustuvininkas, garsios Vilniaus leidyklos ir knygyno įkūrėjas. 1803 m. Vilniuje įsteigė spaustuvę, kuri po poros metų perėmė Vilniaus un-to knygų leidybą. J. Zavadskio leidykla, vėliau vadovaujama jo sūnų Adomo ir Felikso bei jų palikuonių, iki 1939 m. išleido per 700 lietuviškų knygų.

Zebržydovskio rokošas

Lenkijos bajorų maištas prie valdovą Zigmantą Vazą 1606-1607 m.

Zemstva

1864-1918 m. Rusijos imperijoje – gubernijų, apskričių, nuo 1917 m. ir valsčių savivaldybė. Neegzistavo ten, kur vyravo nerusai bajorai arba kur nebuvo dvarininkų žemėvaldos (Kaukaze, Lenkijoje, Pabaltijyje, Sibire).

Zenkevičius Jonas

(1825-1888), dailininkas tapytojas. Nutapė Lietuvos kultūros veikėjų (S. Daukanto, M. Valančiaus, A. Baranausko ir kt.) portretų, buitinių ir istorinių kompozicijų.

Zygfrydo linija

įtvirtinimų sistema Vokietijos vakariniame pasienyje nuo Olandijos iki Šveicarijos, įrengta 1935-1939 m. Ilgis apie 500 km. 1945 m. ją pralaužė JAV kariuomenė. Beveik visi įtvirtinimai buvo sunaikinti, iš dalies išliko tik požeminiai įrenginiai.

Zigmantas I Liuksemburgietis

Zigmantas I Liuksemburgietis
Zigmantas I Liuksemburgietis
(1368-1437), Šv. Romos imperijos imperatorius (nuo 1410).

Zikaras Juozas

(1881-1944), lietuvių dailininkas, skulptorius. Sukūrė paminklų (J. Radvilos Biržuose, „Knygnešį“ Kaune, J. Basanavičiaus, S. Daukanto paminklinius biustus Kaune, M. K. Čiurlionio Vilniuje, Rasų kapinėse ir kt.), skulptūrų, portretinių skulptūrų, figūrinių kompozicijų, dekoratyvinių skulptūrų.

Zikuratas

Zikuratas
Zikuratas
(akadų k. zikkuratu), sen. Mesopotamijos tautų kulto pastatas. Pirmieji juos statė šumerai, vėliau babiloniečiai, akadai. Keturkampis, laiptuotas, į viršų siaurėjantis statinys. Paprastai turėjo 3-7 aukštus ir nedidelę šventyklą viršuje. Žymiausi – Uro mieste, Babilone prie dievo Marduko šventyklos.

Zinovjevas Grigorijus

(tikr. Geršonas Radomyseskis; 1883-1936), žydų revoliucionierius, bolševikų partijos veikėjas.

Zodiako žvaigždynai

dvylika žvaigždynų, per kuriuos eina ekliptika, Mėnulio ir planetų metiniai keliai. Kiekviename Zodiako žvaigždyne Saulė būna maždaug mėnesį. Žvaigždynų įvardijimas susijęs su primityviais astronominiais kalendoriniais stebėjimais siekiant nustatyti metų sezonų pradžią. Pavadinimų kilmė yra indoeuropietiška. Galutinai Zodiako ratas susiformavo Kristaus eros pradžioje.

Zoomorfizmas

(gyvūnas + pavidalas), gyvūnų bruožų priskyrimas realiems arba įsivaizduojamiems objektams. Labiausiai susijęs su gyvūnu kultu, kurio šaknys glūdi totemizme.

Zoroastrizmas

dualistinė senovės Persijos religija, pradėta Zaratustros. Griežtai etinės krypties: žmogus turįs galimybę pasirinkti – blogu elgesiu remti Angrą Mainjų (svarbiausią piktąją dvasią) ar gerais darbais prisidėti prie neišvengiamos Ahūros Mazdos (šviesos ir gėrio dievo) pergalės šio pasaulio pabaigoje. Zoroastrizmą iš Persijos išstūmė islamas.

Zubovai

Rusijos, vėliau ir Lietuvos dvarininkų giminė.

Zubovas Platonas

(1767-1822), grafas, Jekaterinos II favoritas. 1791-1796 m. faktiškai vadovavo Rusijos imperijos politikai. Dalyvavo ATR padalijimuose. Po III padalijimo 1795 m. gavo daug dvarų Lietuvoje (Kretingą, Plungę, Šiaulių ekonomiją).

Zulų karas

D. Britanijos ir Zululendo karas, vykęs 1879 m.

Zveždovskis Liudvikas

(apie 1825-1864), 1863 m. sukilimo dalyvis. Dalyvavo organizuojant Judėjimo komitetą, buvo vienas iš jo vadovų. Sukilėlių Mogiliovo vaivada. Kovėsi Baltarusijoje, Lenkijoje. 1864 m. pateko į nelaisvę, pakartas.

Žagrė

padargas žemei arti. Turi vieną ar dvi verstuves. Seniausios žagrės – medinės, su noragais iš kaulo ar rago, vėliau – geležies. Naudota iki XIX a. pab. – XX a. pr.

Žaibo karas

(vok. Blitzkrieg), karo taktika, kuria siekiama staigiu pėstininkų, aviacijos, tankų puolimu pralaužti priešo gynybą.

Žalgirio mūšis

(Griunvaldo mūšis, Tanenbergo mūšis), istorinės reikšmės LDK ir Lenkijos kariuomenių mūšis su Kryžiuočių ordino kariuomene 1410 m. liepos 15 d.

Žalvaris

vario lydinys, kurio svarbiausias legiruojantysis elementas yra cinkas. Cinkas sustiprina lydinį, daro jį plastiškesnį, atsparesnį dilimui. Žalvaris lengvai liejamas ir formuojamas.

Žana d'Ark

(Orleano mergelė; Jeanne d'Arc; apie 1412-1431), nacionalinė Prancūzijos didvyrė ir patriotė. Lotaringijos valstietė. Katalikų šventoji (1920). Tikėjo turinti antgamtinių galių Šimtamečiame kare išlaisvinti Prancūziją iš anglų.

Žandarmerija

(pranc. gendarmerie), kai kuriose šalyse policija, turinti karinę organizaciją ir vykdanti apsaugos funkcijas šalies viduje bei armijoje (lauko žandarmerija arba karo policija).

Ždanovas Andrejus

(1896-1948), sovietų valstybės ir partinis veikėjas. 1940 m. sovietams okupavus Estiją, joje vadovavo respublikos sovietizacijai (Lietuvoje – V. Dekanozovas).

Žebrauskas Tomas

(1714-1758), astronomas, matematikas, architektas. Jėzuitas, filosofijos ir laisvųjų mokslų daktaras. Vilniaus universiteto observatorijos įkūrėjas.

Želigovskio maištas

generolo L. Želigovskio vadovaujamos kariuomenės (apie 15 tūkst. karių) Vilniaus ir Vilniaus krašto užgrobimas 1920 m. rudenį. Tuo buvo sulaužyta vos prieš  dvi dienas, spalio 7 d., Lietuvos ir Lenkijos pasirašyta Suvalkų sutartis.

Želigovskis Lucjanas

L. Želigovskis
L. Želigovskis
(Želigowski Lucjan; 1885-1946), lenkų generolas. 1920 m. jo vadovaujama kariuomenė užgrobė Vilnių.

Žemaičių sukilimai

XV a. pradžios sukilimai prieš Kryžiuočių ordino įsigalėjimą Žemaitijoje.

Žemaičių vyskupystė

(Medininkų vyskupystė), gyvavo 1417-1926 m. Įsteigta Konstancos bažnytinio susirinkimo sprendimu 1417 m. Iš pradžių vadinosi Medininkų vyskupija. Vyskupijos centras – Medininkai (Varniai), bet vyskupai daugiausia rezidavo Alsėdžiuose.

Žemaitė Julija

(tikr. Beniuševičiūtė-Žymantienė Julija; 1845-1921), rašytoja. Parašė apsakymų, apysakų, pjesių (kai kurias su G. Petkevičaite-Bite), beletrizuotą pasakojmą apie savo vaikystę ir jaunystę „Autobiografija“, publicistinių straipsnių. Žymiausi kūriniai – apsakymai „Marti“, „Petras Kurmelis“, „Topylis“.