Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 196.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Mašiotas Pranas

P. Mašiotas
P. Mašiotas
(1863-1940), lietuvių rašytojas, pedagogas.

Maskvos Didžioji Kunigaikštystė

XIV a. vid.-XV a. pab. Rusios feodalinė valstybė. XV a. užėmė 430 000 km2 plotą, gyveno apie 3 mln. žmonių. 1492-1505 m., Ivanui III prijungus Jaroslavlį, Rostovo, Tverės kunigaikštystes, Novgorodo Respubliką, susidarė rusų valstybė.

Masonai

Masonų ženklai
Masonų ženklai
tarptautinis, etinis judėjimas. Puoselėja žmonių brolybę, meilę, lygybę, nesavanaudišką pagalbą. Atsirado 1717 m. Londone, netrukus paplito Europoje, Amerikoje.

Masonų ložė

Masonų simbolika
Masonų simbolika
masonų teritorinė organizacija.

Mastaba

(arab. mastaba(h) – akmeninis suolas), sen. egiptiečių laidojimo statinys, piramidės prototipas. Statytos iš akmens blokų ir savo forma priminė nupjautą piramidę. Jose laidoti pirmųjų dinastijų faraonai.

Mastrichto sutartis

Europos vienijimosi sutartis, kurio gaires numatė 1992 m. Mastrichte (Olandijoje) pasirašyta nauja Europos Sąjungos (ES) sutartis.

Materializmas

(pranc. materialisme iš lot. materialis – daiktinis, medžiaginis):
1. filosofijos kryptis, aiškinanti pasaulį kaip materialią tikrovę; sąmonę laiko tos tikrovės materialiu atspindžiu ir materialios veiklos funkcija;
2. visko vertinimas naudos, praktinio išskaičiavimo požiūriu.

Materija

(lot. materia – medžiaga):
1. filos. objektyvi realybė, pažįstama pojūčiais, egzistuojanti nepriklausomai nuo sąmonės ir jos atspindima;
2. medžiaginis pradas.

Matriarchatas

pirmykštės visuomenės organizavimosi forma, kai visuomeninį gyvenimą tvarko moterys, giminystė ir paveldėjimas vedami motinos linija.

Matų ir saikų sistema

matavimo priemonių sistema fiziniams dydžiams (ilgiui, tūriui, plotui, masei) nustatyti.

Matulaitis Jurgis

(1871-1927), katalikų vyskupas. Prisidėjo prie marijonų kongregacijos Lietuvoje atkūrimo, 1911-1927 m. buvo jos generolas.

Matulaitis Stasys

(1866-1956), publicistas, gydytojas, istorikas. Dalyvavo varpininkų veikloje. 1895-1896 m. „Ūkininko“ redaktorius.

Maurai

(angl. moor, lot. mauri, isp. moro, pranc. more), maišyti Š. Afrikos arabų ir berberų genčių palikuoniai.

Maurijai

Indijos dinastija (apie 322-185 pr. Kr.), iš pradžių valdžiusi Šiaurės rytų Indijos dalį (Magadą). Sostinė Pataliputra (dab. Patna).

Mausolas

(Lot. Mausolus; m. apie 353 m. pr. Kr.), Mažosios Azijos valdytojas (apie 377-353 m. pr. Kr.). Formaliai buvo laikomas Persijos satrapu (valdytoju), bet faktiškai buvo nepriklausomas valdovas. Po Mausolo mirties jo žmona Halikarnase pastatė antkapinį statinį – mauzoliejų, vieną Septynių pasaulio stebuklų.

Mauzoliejus

(lot. mausoleum), monumentalus antžeminis laidojimo statinys, skirtas mirusiajam atminti.

Mazarinis Džulijo

Dž. Mazarinis
Dž. Mazarinis
(it. Giulio Mazzarino, pr. Jules Mazarin; 1602-1661), italų kilmės prancūzų politikas, galutinai įtvirtinęs absoliutizmą Prancūzijoje.

Mažasis seimas

Kaune laikinai (1920-1921) veikusi Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamoji institucija. Jį sudarė Steigiamasis Seimas, dėl Lenkijos agresijos priverstas nutraukti darbą. Mažajame seime buvo 6 nariai, vadovaujami pirmininko A. Stulginskio.

Mazepa Ivanas

(1644-1709), Kairiakrantės Ukrainos kazokų etmonas, Šiaurės karo (1700-1721) metu siekęs suvienyti Ukrainą ir ją išvaduoti nuo ATR bei Rusijos priklausomybės.

Mažino linija

Prancūzijos gynybiniai įtvirtinimai, karo ministro A. Mažino iniciatyva įrengti šiaurės rytų ir rytiniame pasienyje gynybai nuo Vokietijos. Ilgis apie 380 km. 1940 m. Vokietija puldama Prancūziją juos apėjo iš šiaurės per Ardėnus.

Mažoji Antantė

Čekoslovakijos, Jugoslavijos ir Rumunijos karinė politinė sąjunga, siekusi išlaikyti jėgų santykį susidariusį po I pasaulinio karo.

Mažoji Lenkija

istorinė pietinės ir pietrytinės Lenkijos sritis Vyslos upės aukštupyje ir vidurupyje. Nuo X a. pabaigos įėjo į Lenkijos valstybės sudėtį. Per ATR padalijimus (1772-1795) didžioji Mažosios Lenkijos dalis atiteko Austrijai.

Mažoji Lietuva

istorinė sritis, susidariusi XVI a. apibus Priegliaus, jo intakų ir Nemuno žemupio baseine. 1525-1871 m. priklausė Prūsijos kunigaikštystei ir karalystei, nuo 1871 m. – Vokietijos imperijai.

Mažoritarinė rinkimų sistema

žr. daugumos atstovavimo rinkimų sistema.

Mazovija

istorinė Lenkijos sritis Vyslos vidurupio baseine.

Mažumos valdymas

parlamentinio valdymo įgyvendinimo būdas, kai parlamente nesusidaro stabili dauguma, o vyriausybę imasi sudaryti kuri nors daugumos nesudaranti frakcija ar koalicija. Mažumos valdymo atveju valdančiai koalicijai daug sunkiau vykdyti savo politiką, nes kiekvieną kartą tenka užsitikrinti papildomą kitų frakcijų paramą, daryti nuolaidų, siekti kompromisų.

Mažvydas Martynas

(lot. Martinus Mosuidius; apie 1510-1563), lietuvių raštijos pradininkas, pirmosios lietuviškos knygos autorius, reformacijos veikėjas.

Mecenatas

(pagal I a. Romos politiko Gajaus Cilnijaus prievardį Mecenatas), intelektualų ir meninkų globėjas, jų kūrybos rėmėjas.

Mečetė

musulmonų maldos namai.

Mediatorius

(lot. mediator – tarpininkas), mitologijoje – tarpininkas tarp dievų ir žmonių pasaulių. Dažnai jais būna paukščiai, šliužai.


Naudota literatūra ir šaltiniai