Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta žodžių: 91
Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Nemuno kultūra

archeologinė kultūra, gyvavusi Lietuvoje IV tūkstm. pr. Kr. antroje pusėje - III tūkstm. pr. Kr.

Nenaudėliai

(Šubravcai), Lietuvos inteligentų draugija, veikusi 1817-1822 m.

Neofašizmas

(gr. neos – naujas + it. fascismo – susivienijimas), ideologija ir judėjimas, atsiradęs po Antrojo pasaulinio karo, siekiantis atgaivinti fašizmą. 

Neogotika

(gr. neos + gotika), architektūros ir taikomosios dailės kryptis, kuriai būdingas grįžimas prie gotikos formų. Buvo paplitusi XVIII a. vid.-XX a. pr., ypač anglosaksiškuose kraštuose, Vid. ir P. Europoje. 

Neoklasicizmas

(gr. neos + klasicizmas), XVIII a. II p.-XIX a. pr. vyravęs dailės ir architektūros stilius. Susiformavo veikiamas Šviečiamojo amžiaus idėjų kaip rokoko priešprieša. 

Neokolonializmas

(gr. neos – naujas + kolonializmas), buvusių kolonijų ir metropolijų nelygiateisių ekonominių ir politinių santykių sistema; tiesioginį išnaudojimą pakeitusi netiesioginė buvusių kolonijų ar priklausomų teritorijų išnaudojimo forma.

Neolitas

(gr. neos – naujas + lithos – akmuo), vėlyvasis akmens amžius; archeologinis laikotarpis po mezolito. Pasaulio mastu truko įvairiai: Mažojoje Azijoje, Egipte ir Pietų Europoje – nuo VIII iki IV tūkstm. pr. Kr., kituose Europos kraštuose – apie VI-II tūkstm. pr. Kr. Lietuvoje neolitas datuojamas VI tūkstm. pr. Kr. vid.-II tūkstm. pr. Kr.

Neoromantizmas

XIX a. pab.-XX a. pr. meno srovė artima romantizmui.

Nepartinis blokas

partijoms nepriklausančių asmenų susivienijimas bendriems tikslams siekti.

Nepas

(rus. NEP, sutr. iš Novaja ekonomičeskaja politika), naujoji ekonominė politika; unikalus SSRS laikotarpis 1921-1929 m., kai pramonėje, prekyboje, žemės ūkyje buvo įteisinta privati nuosavybė.

Nepasitikėjimo votumas

(lot. votum – noras, valia), parlamento balsavimu išreikštas nepasitikėjimas vyriausybe. Po nepasitikėjimo pareiškimo vyriausybė turi atsistatydinti arba turi būti paskelbti nauji parlamento rinkimai. Nepasitikėjimo votumas būdingas parlamentinio valdymo sistemai.

Nepriklausomybės deklaracija

Šiaurės Amerikos kolonijų aktas, priimtas 1776 m. liepos 4 d., skelbęs naujos nepriklausomos valstybės – Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), kurias sudarė 13 buvusių D. Britanijos kolonijų, sukūrimą. Rėmėsi švietėjiška prigimtinių žmogaus teisių teorija, skelbė visų piliečių (išskyrus vergus) lygybę. Pagrindinis rengėjas – T. Džefersonas.

Nepriklausomybės kovos

1918-1920 m. Lietuvos kariuomenės kovos su Raudonąja armija (1918-1919), bermontininkais (1919) ir Lenkija (1919-1920).

Nepriklausomų Valstybių Sandrauga

žr. NVS.

Neptūnas

(lot. Neptunus), sen. romėnų jūrų, lietaus ir vandenų dievas, tapatintas su graikų Poseidonu. Taip pat laikytas žirgų bei žirgų lenktynių globėju. Neptūno garbei liepos 23 d. būdavo švenčiamos Neptūnalijos.

Nėris Salomėja

(tikr. Bačinskaitė-Bučienė; 1904-1945), poetė, lyrikė. 1940 m. buvo vadinamojo Liaudies seimo įgaliotos delegacijos, vykusios į SSRS AT dėl LSSR priėmimo į SSRS, narė.

Neronas

Neronas
Neronas
(Klaudijus Cezaris Augustas Germanikas Neronas, lot. Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus Nero; tikr. Lucijus Domicijus Ahenobarbas; 37-68), Romos imperatorius 54-68 m. 

Neru Džavaharlalas

Dž. Neru
Dž. Neru
(Jawaharlal Nehru; 1889-1964), Indijos politikas. Vienas Indijos nacionalinio kongreso (INK) lyderių, M. K. Gandžio bendražygis. Pirmasis nepriklausomos Indijos ministras pirmininkas (1947-1964).

Neselmanas Georgas

(Georg Heinrich Ferdinand Nesselmann; 1811-1881), vokiečių filologas, filosofijos daktaras, Karaliaučiaus un-to profesorius, vienas žymiausių prūsų kalbos tyrinėtojų. Parašė darbų apie prūsų kalbą, išleido prūsų ir lietuvių kalbos žodynus, rinkinį „Lietuvių liaudies dainos“. Pirmasis 1845 m. pavartojo baltų kalbų terminą.

Netimeras

(Nethimer), XI a. pradžios baltų genties (ar genčių) vadas. Minimas 1009 m. Brunono Kverfurtiečio misijų kelionės aprašyme (jame pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas).

Neutralitetas

(lot. neutralitasneutralitatis – nedalyvavimas), tarptautinis teisinis valstybės statusas, reiškiantis atsisakymą dalyvauti kitų valstybių kare, kariniuose blokuose ir sąjungose, leisti kurti savo teritorijoje užsienio valstybių karines bazes. 

Nezabitauskis-Zabitis Kajetonas

(1800-1876), bibliografas, literatūrologas, istorikas.

Ngujen Van Thieu

(Nguyen Van Thieu; 1923-2001), P. Vietnamo (Vietnamo Respublikos) politikas, prezidentas (1967-1975). 

Nyčė Frydrichas

(Friedrich Nietzsche; 1844-1900), vokiečių filosofas, kurio idėjomis pasinaudojo nacizmo ideologai.

Nihil novi

(Radomo konstitucija; lot. nihil novi – nieko nauja), 1505 m. gegužės 31 d. privilegija, kurią Lenkijos karaliaus Aleksandras davė visuotiniame Lenkijos seime Radome.

Nikolajus I

Nikolajus I
Nikolajus I
(1796-1855), Rusijos imperatorius (1825-1855).

Nikolajus II

Nikolajus II
Nikolajus II
(1868-1918), paskutinysis Rusijos imperatorius (1894-1917).

Nikono bažnytinė reforma

Rusijos stačiatikių bažnyčios patriarcho Nikono 1653 m. įvykdyta bažnytinė reforma.

Niksonas Ričardas Milhausas

R. Niksonas
R. Niksonas
(Richard Milhaus Nixon; 1913-1994), JAV politikas, prezidentas (1969-1974). Respublikonas. Pirmasis JAV prezidentas, atsistatydinęs iš pareigų.

Ništato taika

Rusijos ir Švedijos taikos sutartis, sudaryta 1721 m. rugsėjo 10 d. Ništate (dab. Ūsikaupunkis, Suomija). Ja baigtas 1700-1721 m. Šiaurės karas.

Niurnbergo procesas

(1945 m. lapkričio 20 d. - 1946 m. spalio 1 d.), tarptautinis karo nusikaltėlių teismo procesas Niurnberge (Vokietija). Pirmasis žmonijos istorijoje teismo procesas, kuriame agresija buvo pripažinta tarptautiniu nusikaltimu, o jos vykdytojai nubausti kaip kriminaliniai nusikaltėliai.

NKGB

(sutr. iš rus. Narodnyj komissariat gosudarstvennoj bezopasnosti), Valstybės saugumo liaudies komisariatas. Žr. Valstybės saugumo komitetas.

NKVD

(sutr. iš rus. Narodnyj komissariat vnutrennich del), Vidaus reikalų liaudies komisariatas. SSRS centrinė valstybės valdžios institucija. Stalino valdymo metais – teroro įrankis, institucija, vykdžiusi valymus bei trėmimus, skelbusi mirties nuosprendžius. 1946 m. pertvarkytas į SSRS vidaus reikalų ministeriją (sutr. rus. MVD).

Nobelio premija

apdovanojimai asmenims ar organizacijoms, kuriuos kasmet skiria Švedijos ir Norvegijos fondas (įsteigtas 1900 m.), vykdydamas dinamito išradėjo, švedų chemiko ir pramonininko Alfredo Bernardo Nobelio (1833-1896) testamentą už reikšmingus laimėjimus mokslo srityje ar visuomeninėje veikloje.

Nobelis Alfredas Bernhardas

A. Nobelis
A. Nobelis
(Alfred Bernhard Nobel; 1833-1896), švedų inžinierius, chemikas ir pramonininkas, dinamito išradėjas. Didesnę savo turto dalį paliko Nobelio premijos fondui.

Nobilitacija

(lot. nobilitas – diduomenė), feodalizmo laikais Vakarų Europoje pareigų paaukštinimas arba bajorystės suteikimas. Lietuvoje ir Lenkijoje – bajorystės ir jos teisių suteikimas kuriam nors valstybei ar valdovui nusipelniusiam asmeniui, dažniausiai žymiam miestiečiui.

Noimanas Ernstas

(Ernst Neumann; 1888-?), Klaipėdos krašto hitlerininkų veikėjas.

Nojaus laivas

Senajame Testamente aprašytas laivas, kuriuo teisuolis Nojus išgelbėjo nuo pražūties tvano apsemtus žemės gyvulius ir paukščius.

Nomarchas

(gr. nomarchēs), sen. Egipto valstybės pareigūnas, vienos iš 42 Egipto sričių – nomo – valdytojas.

Nomas

(gr. nomos – sritis), sen. Egipto valstybės administracinis vienetas. Tradiciškai laikoma, kad Egipte buvo 42 nomai: 20 Žemutiniame ir 22 Aukštutiniame Egipte. Faktiškai nomų skaičius nebuvo pastovus ir nuolat kito.