Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta žodžių: 3190
Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Masalskis Ignotas Jokūbas

(1726 ar 1729-1794), Lenkijos ir Lietuvos valstybės politinis ir bažnytinis veikėjas, Vilniaus vyskupas, švietėjas. 1773-1780 m. Edukacinės komisijos pirmininkas.

Masalskis Mykolas Juozapas

(mirė 1768), Gardino maršalkos Jono Masalskio sūnus. 1726 m. ėjo Lietuvos raštininko pareigas, 1737 m. – Mstislavlio vaivada, 1744 m. tapo Vilniaus kaštelionu ir Lietuvos lauko etmonu. Nuo 1762 m. – didysis Lietuvos etmonas.

Maskvos Didžioji Kunigaikštystė

XIV a. vid.-XV a. pab. Rusios feodalinė valstybė. XV a. užėmė 430 000 km2 plotą, gyveno apie 3 mln. žmonių. 1492-1505 m., Ivanui III prijungus Jaroslavlį, Rostovo, Tverės kunigaikštystes, Novgorodo Respubliką, susidarė rusų valstybė.

Masonai

Masonų ženklai
Masonų ženklai
tarptautinis, etinis judėjimas. Puoselėja žmonių brolybę, meilę, lygybę, nesavanaudišką pagalbą. Atsirado 1717 m. Londone, netrukus paplito Europoje, Amerikoje.

Masonų ložė

Masonų simbolika
Masonų simbolika
masonų teritorinė organizacija.

Mastaba

(arab. mastaba(h) – akmeninis suolas), sen. egiptiečių laidojimo statinys, piramidės prototipas. Statytos iš akmens blokų ir savo forma priminė nupjautą piramidę. Jose laidoti pirmųjų dinastijų faraonai.

Mastrichto sutartis

Europos vienijimosi sutartis, kurio gaires numatė 1992 m. Mastrichte (Olandijoje) pasirašyta nauja Europos Sąjungos (ES) sutartis.

Mašiotas Pranas

P. Mašiotas
P. Mašiotas
(1863-1940), lietuvių rašytojas, pedagogas.

Materializmas

(pranc. materialisme iš lot. materialis – daiktinis, medžiaginis):
1. filosofijos kryptis, aiškinanti pasaulį kaip materialią tikrovę; sąmonę laiko tos tikrovės materialiu atspindžiu ir materialios veiklos funkcija;
2. visko vertinimas naudos, praktinio išskaičiavimo požiūriu.

Materija

(lot. materia – medžiaga):
1. filos. objektyvi realybė, pažįstama pojūčiais, egzistuojanti nepriklausomai nuo sąmonės ir jos atspindima;
2. medžiaginis pradas.

Matriarchatas

pirmykštės visuomenės organizavimosi forma, kai visuomeninį gyvenimą tvarko moterys, giminystė ir paveldėjimas vedami motinos linija.

Matų ir saikų sistema

matavimo priemonių sistema fiziniams dydžiams (ilgiui, tūriui, plotui, masei) nustatyti.

Matulaitis Jurgis

(1871-1927), katalikų vyskupas. Prisidėjo prie marijonų kongregacijos Lietuvoje atkūrimo, 1911-1927 m. buvo jos generolas.

Matulaitis Stasys

(1866-1956), publicistas, gydytojas, istorikas. Dalyvavo varpininkų veikloje. 1895-1896 m. „Ūkininko“ redaktorius.

Maurai

(angl. moor, lot. mauri, isp. moro, pranc. more), maišyti Š. Afrikos arabų ir berberų genčių palikuoniai.

Maurijai

Indijos dinastija (apie 322-185 pr. Kr.), iš pradžių valdžiusi Šiaurės rytų Indijos dalį (Magadą). Sostinė Pataliputra (dab. Patna).

Mausolas

(Lot. Mausolus; m. apie 353 m. pr. Kr.), Mažosios Azijos valdytojas (apie 377-353 m. pr. Kr.). Formaliai buvo laikomas Persijos satrapu (valdytoju), bet faktiškai buvo nepriklausomas valdovas. Po Mausolo mirties jo žmona Halikarnase pastatė antkapinį statinį – mauzoliejų, vieną Septynių pasaulio stebuklų.

Mauzoliejus

(lot. mausoleum), monumentalus antžeminis laidojimo statinys, skirtas mirusiajam atminti.

Mazarinis Džulijo

Dž. Mazarinis
Dž. Mazarinis
(it. Giulio Mazzarino, pr. Jules Mazarin; 1602-1661), italų kilmės prancūzų politikas, galutinai įtvirtinęs absoliutizmą Prancūzijoje.

Mazepa Ivanas

(1644-1709), Kairiakrantės Ukrainos kazokų etmonas, Šiaurės karo (1700-1721) metu siekęs suvienyti Ukrainą ir ją išvaduoti nuo ATR bei Rusijos priklausomybės.

Mazovija

istorinė Lenkijos sritis Vyslos vidurupio baseine.

Mažasis seimas

Kaune laikinai (1920-1921) veikusi Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamoji institucija. Jį sudarė Steigiamasis Seimas, dėl Lenkijos agresijos priverstas nutraukti darbą. Mažajame seime buvo 6 nariai, vadovaujami pirmininko A. Stulginskio.

Mažino linija

Prancūzijos gynybiniai įtvirtinimai, karo ministro A. Mažino iniciatyva įrengti šiaurės rytų ir rytiniame pasienyje gynybai nuo Vokietijos. Ilgis apie 380 km. 1940 m. Vokietija puldama Prancūziją juos apėjo iš šiaurės per Ardėnus.

Mažoji Antantė

Čekoslovakijos, Jugoslavijos ir Rumunijos karinė politinė sąjunga, siekusi išlaikyti jėgų santykį susidariusį po I pasaulinio karo.

Mažoji Lenkija

istorinė pietinės ir pietrytinės Lenkijos sritis Vyslos upės aukštupyje ir vidurupyje. Nuo X a. pabaigos įėjo į Lenkijos valstybės sudėtį. Per ATR padalijimus (1772-1795) didžioji Mažosios Lenkijos dalis atiteko Austrijai.

Mažoji Lietuva

istorinė sritis, susidariusi XVI a. apibus Priegliaus, jo intakų ir Nemuno žemupio baseine. 1525-1871 m. priklausė Prūsijos kunigaikštystei ir karalystei, nuo 1871 m. – Vokietijos imperijai.

Mažoritarinė rinkimų sistema

žr. daugumos atstovavimo rinkimų sistema.

Mažumos valdymas

parlamentinio valdymo įgyvendinimo būdas, kai parlamente nesusidaro stabili dauguma, o vyriausybę imasi sudaryti kuri nors daugumos nesudaranti frakcija ar koalicija. Mažumos valdymo atveju valdančiai koalicijai daug sunkiau vykdyti savo politiką, nes kiekvieną kartą tenka užsitikrinti papildomą kitų frakcijų paramą, daryti nuolaidų, siekti kompromisų.

Mažvydas Martynas

(lot. Martinus Mosuidius; apie 1510-1563), lietuvių raštijos pradininkas, pirmosios lietuviškos knygos autorius, reformacijos veikėjas.

Mecenatas

(pagal I a. Romos politiko Gajaus Cilnijaus prievardį Mecenatas), intelektualų ir meninkų globėjas, jų kūrybos rėmėjas.

Mečetė

musulmonų maldos namai.

Mediatorius

(lot. mediator – tarpininkas), mitologijoje – tarpininkas tarp dievų ir žmonių pasaulių. Dažnai jais būna paukščiai, šliužai.

Mediči Kotryna

b_160_0_16777215_0_1_images_asmenys_medicikat.jpg(Catherine de Medici; 1519-1589), Prancūzijos karaliaus Henriko II (1547-1559) žmona iš italų Medičių giminės.

Medininkų mūšis

1320 m. liepos 27 d. netoli Medininkų (dab. Varnių) įvykęs mūšis tarp Kryžiuočių ordino ir Medininkų žemės žemaičių kariuomenių.

Medininkų pilis

Didžiausio ploto (pilies kiemas – 2 ha) ir mažiausiai perstatinėta mūrinė Lietuvos pilis. Manoma, kad pastatyta XIII a. Įkurta dabartiniame Medininkų (Vilniaus raj.) kaime, 31 km į pietryčius nuo Vilniaus. Turėjo 4 bokštus ir 4 vartus. Po 1655 m. Lenkijos-Lietuvos ir Rusijos karo apgriauta ir nebeatstatyta.

Medininkų vyskupystė

žr. Žemaičių vyskupystė.

Medininkų žemė

istorinė XIV-XV a. žemaičių žemė. Sudarė Karklėnų, Laukuvos, Medininkų, Šiauduvos, Tverų valsčiai (dabartiniai Plungės, Šilalės ir Telšių rajonai). Svarbiausia pilis buvo Medvėgalis, centras – Medininkai (dab. Varniai).

Medvėgalio pilis

ant Medvėgalio piliakalnio (Šilalės raj.) stovėjusi medinė pilis, šaltiniuose minima 1316 m. 1329 m. ją buvo apgulusi kryžiuočių, Bohemijos karaliaus Jono ir kitų kryžininkų kariuomenė. 1329 m. sudeginta.

Medžioklės magija

pirmykščio žmogaus pirmosios pastangos valdyti, paveikti supantį pasaulį. Medžioklės magija pagrįsta nuostata, kad burtais, maginiais veiksmais įmanoma valdyti gamtos jėgas, užsitikrinti medžioklės sėkmę.

Meinhardas

(mirė 1196), pirmasis Livonijos vyskupas. Su jo vardu siejamas naujas vokiečių veržimosi į rytus etapas.