Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta žodžių: 257
Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Antika

(pranc. antique iš lot. antiquus – senovinis), graikų ir romėnų senovė.

Antikominterno paktas

Vokietijos ir Japonijos sutartis, pasirašyta 1936 m. Berlyne. Paktas skelbė kovą su komunistiniu pavojumi. 1937 m. prie jo prisijungė Italija.

Antipopiežius

(lot. antipapa), popiežius, katalikų bažnyčios laikomas neteisėtai išrinktu. Antipopiežiai įtraukiami į oficialiuose Vatikano leidiniuose publikuojamų popiežių sąrašus, tačiau rašomi skliausteliuose.

Antisemitizmas

nepakantumas, priešiškumas žydams.

Antoninai

Romos imperatorių dinastija (96-192). Antoninų dinastijos laikus vadina romėnų imperijos „aukso amžiumi“. Imperatoriai – Nerva (96-98 m.), Trajanas (98-117 m.), Adrianas (117-138 m.), Antoninas Pijus (138-161 m.), Markas Aurelijus (161-180 m.; 161-169 m. – drauge su Veru Lucijumi), Komodas (180-192 m.).

Antrasis ATR padalijimas

ATR padalijimai
ATR padalijimai
konvencija dėl antrojo Respublikos padalijimo, pasirašyta 1793 m. sausio 23 d. Peterburge.

Antrasis frontas

Didžiosios Britanijos ir JAV karo veiksmai 1944-1945 m. Vak. Europoje.

Antrasis Lietuvos Statutas

(1566), LDK teisinių dokumentų rinkinys, pakeitęs I Lietuvos Statutą (1529).

Antrasis pasaulinis karas

1939–1945 m. vykęs karas, kuriame dalyvavo 61 pasaulio valstybė.

Antrasis Vatikano susirinkimas

Visuotinis pasaulio katalikų vyskupų susirinkimas Vatikane 1962-1965 m.

Antropocentrizmas

(gr. anthropos – žmogus + kentron – vidurys), teologinė pažiūra, kad protingasis žmogus esąs galutinis visatos raidos tikslas. Antikinėje filosofijoje A principą suformulavo Sokratas.

Antropologija

(gr. anthropos – žmogus + logos – mokslas), mokslas, tiriantis žmogų, jo kilmę, rases.

Antropologinis tipas

paveldimas žmogaus kūno fizinių požymių kompleksas, būdingas tam tikrame areale gyvenančių žmonių grupei. Lietuviai priklauso Vidurio Europos ir Rytų Europos antropologiniams tipams.

Antropomorfizmas

(gr. anthropos – žmogus + morphe – pavidalas, forma), žmogaus bruožų priskyrimas gamtai, dievų vaizdavimas žmogaus pavidalu, dievybės sužmoginimas.

Anubis

Anubis
Anubis
sen. egiptiečių dievas, mirusiųjų globėjas. Vaizduojamas žmogaus pavidalu su šuns arba šakalo galva.

Anus

šumerų, akadų, babiloniečių dangaus dievas, dievų karalius.

Apartheidas

(afrikanso k. apartheid – atskiras egzistavimas), rasinės segregacijos ir baltųjų viešpatavimo sistema P. Afrikoje. Oficialiai paskelbtas 1948 m.

Apaštalas

(gr. apostolos – pasiuntinys), Jėzaus Kristaus išsirinktas mokinys.

Apatridas

(gr. a – neigimo priešdėlis + patris (kilm. patridos) – tėvynė), asmuo be pilietybės.

Apeiga

ritualizuotas simbolinis religinio kulto veiksmas.

Apeigos su ugnimi

ugnies kulto apraiška (lietuvių ugnies deivė – Gabija). Laidojimo apeigų metu – sakralinis kapo apvalymas nuo piktųjų dvasių.

Apela

(gr. apella), sen. Spartoje tautos susirinkimas.

Apis

(egipt. Hap, Hep, Hapi), sen. egiptiečių šventasis jautis, jėgos ir vaisingumo simbolis, garbintas Memfyje.

Apokrifai

(gr. apokryphos – slaptas, paslėptas), senovės judėjų ir krikščionių raštai, savo turiniu ir stiliumi artimi Biblijai, bet nepripažįstami kanoniniais ir į ją neįtraukiami. Skirstomi į Senojo Testamento ir Naujojo Testamento apokrifus.

Apolitiškumas

(gr. a – neigimo priešdėlis + politike – politika), abejingumas politikai, nesidomėjimas ja.

Apolonas

(gr. Apollon, lot. Apollo), sen. graikų saulės šviesos dievas, muzikos, poezijos globėjas, mūzų choro vadovas ir pats įžymus muzikantas.

Aprobata

leidimas spausdinti knygas religinėmis temomis. Jį suteikia katalikų bažnyčios vyskupas. Aprobata reiškia, kad toje knygoje niekas neprieštarauja katalikų tikybai.

Apskritagalviai

(angl. roundheads), pašaipus Anglijos puritonų, parlamentarizmo šalininkų, Anglijos revoliucijos metu pavadinimas, kilęs dėl specifinės asketiškos aprangos ir trumpai kirptų plaukų (aristokratai nešiojo ilgus plaukus).

Apskritis

LDK, vėliau Lietuvos Respublikos teritorinis vienetas.

Apšviestasis absoliutizmas

kai kurių Europos valstybių monarchų bandymai „kosmetiškai“ reformuoti valstybes XVIII a. pab. Pertvarkymus lėmė švietėjų idėjos.

Aptvarinė pilis

(gardinė pilis, kieminė pilis), gynybinės pilies rūšis. Ją sudarė 9-15 m aukščio gynybinė siena be bokštų (XIII a.) arba su bokštais (nuo XIV a.), juosianti keturkampį ar daugiakampį kiemą su keliais pastatais apylinkių gyventojams paslėpti.

Aptvėrimai

bendruomeninių žemių likvidavimas ir prievartinis žemės nuomotojų nuvarymas nuo žemės. Prasidėjo Anglijoje XIII a., siekiant ariamus žemės plotus paversti avių ganyklomis ir auginti aukštos kokybės vilną teikiančias avių veisles.

Apžvalgininkai

„Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“
„Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“
XIX a. pabaigos lietuvių visuomeninė politinė grupuotė, susitelkusi apie žurnalą „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“ (1889-1896).

Arabia Felix

(lot. Laimingoji (Klestinti) Arabija), sen. geografijoje vartotas terminas derlingai pietvakarinei ir pietinei Arabijos pusiasalio daliai (dab. Jemenas ir Hadramantas) apibūdinti, skiriant ją nuo kitos Arabijos pusiasalio dalies – Dykumų Arabijos (Arabia Deserta) skurdžioje centrinėje ir šiaurinėje Arabijos dalyje ir Uolėtosios Arabijos (Arabia Petra) šiaurės vakarinėje Arabijoje, kuri tapo Romos imperijos protektoratu.

Arabistika

mokslinių disciplinų, tyrinėjančių arabų tautų istoriją, ekonomiką, politiką, sociologiją, teisę, kalbą, literatūrą ir kultūrą, visuma.

Arabų ir Izraelio karai

Palestina ir Izraelis po Antrojo pasaulinio karo
Palestina ir Izraelis po Antrojo pasaulinio karo
svarbiausi kariniai Izraelio konfliktai su arabų šalimis 1948-1949 m. ( Palestinos karas), 1956 m. ( Sueco karas), 1967 m. ( Šešių dienų karas), 1973 m. (Jom Kipuro (Yom Kippur) karas), 1982 m. ( Libano karas).

Arabų Lyga

(Arabų Šalių Lyga), 1945 m. Kaire įkurta regioninė arabų valstybių organizacija, šiuo metu (2015 m.) turinti 22 narius ir 4 asocijuotus narius.

Arafatas Jasiras

J. Arafatas
J. Arafatas
(pseudonimas – Abu Amaras; 1929-2004), Palestinos politikas, vienas Palestinos pasipriešinimo organizacijos „Al Fatah“ kūrėjų.

Aramėjai

šiaurės semitų klajoklių grupės etnosas, XVI a. pr. Kr. įsikūręs Mesopotamijoje, XI-VIII a. pr. Kr. Š. Sirijoje. XII-XI a. pr. Kr. išplito po Art. Rytus ir juos aramėjizavo. VIII a. pr. Kr. aramėjų valstybėles nukariavo asirai.

Arbaletas

(pranc. arbalete), rankinis strėlių svaidomasis ginklas; kilpinis lankas. Taiklesnis ir pavojingesnis ginklas už trumpąjį lanką.