Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 3190.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Agresija

(lot. aggressio – užpuolimas), vienos valstybės ginkluotos jėgos panaudojimas prieš kitos valstybės suverenitetą, teritorinę neliečiamybę ir politinę nepriklausomybę. Pvz., 1940 m. birželio 15 d. agresijos aktą įvykdė Raudonoji armija okupuodama Lietuvą.

Agripa Vaclovas Jonas

(apie 1525-1597), vienas grožinės literatūros LDK pradininkų, Radvilų šalininkas. Nuo 1586 m. Minsko, Smolensko kaštelionas.

Aisčiai

rašytiniuose šaltiniuose minimos gentys, gyvenusios rytiniame Baltijos jūros krante.

Aizkrauklės mūšis

1279 m. kovo 5 d. ties Aizkraukle (dab. Latvija) įvykęs Lietuvos ir Livonijos ordino mūšis.

Akalica

(bajorkaimis), padrika smulkių Lietuvos bajorų gyvenvietė su netvarkingai išdėstytomis sodybomis ir pastatais. Žemė išskirstyta netvarkingais sklypeliais prorėžiuose. Labiausiai buvo paplitę Vidurio ir Šiaurės Vakarų Lietuvoje.

Akcija

(lot. actio – veikimas), organizuota politinių ar diplomatinių tikslų siekianti veikla.

Akcijaus mūšis

Romos triumvirų Antonijaus ir Oktaviano jūrų mūšis, įvykęs 31 m. pr. Kr. netoli Akcijaus kyšulio prie įėjimo į Ambrakijos įlanką (dab. Artos įlanka, V. Graikija). Oktaviano laivynas nugalėjo Antonijaus laivyną. Po mūšio Antonijus su jam talkinusia Egipto karaliene Kleopatra nusižudė; baigėsi pilietiniai karai, Oktavianas 27 m. pr. Kr. tapo imperatoriumi.

Akcinė bendrovė

bendrovė, kurios lėšų dalininkai (akcininkai) turi bendrovės kapitalo dalį – akcijų, nuo kurių gauna pelną – dividendus.

Akcizas

mokestis, kuriuo apmokestinamos plataus vartojimo prekės.

Akelaitis Mikalojus

(1829-1887), lietuvių rašytojas, kalbininkas, 1863 m. sukilimo dalyvis.

Akmens amžius

seniausias ir ilgiausias žmonijos istorijos laikotarpis nuo žmogaus atsiradimo iki pirmųjų metalinių dirbinių atsiradimo (2-1,75 milijonų metų iki IV-II tūkstm. pr. Kr.).

Akreditacija

(lot. accredo – pasitikiu), įgaliojimas būti atstovu užsienio valstybėje ar tarptautinėje organizacijoje.

Akropolis

Atėnų akropolis
Atėnų akropolis
(gr. akropolis – aukštutinis miestas), sen. graikų miesto aukštutinė dalis.

Aksioma

(gr. axiōma), savaime suprantama tiesa, įrodymų nereikalingas teiginys.

Aktas

(lot. actus – poelgis, veiksmas):
1. poelgis ar veiksmas;
2. oficialus dokumentas, fiksuojantis privačių asmenų, valstybės, kelių valstybių ekonomines ir politines sutartis bei sandorius, pvz., teisių perdavimo aktas;
3. dramos veikalo dalis veiksmas;
4. iškilmingas mokymo įstaigos susirinkimas;
5. dailės kūrinys, vaizduojantis nuogą žmogaus figūrą.

Aktyvistas

veiklus politinės, visuomeninės ar ūkinės organizacijos narys.

Akvedukas

(lot. aqua – vanduo + duco – vedu), vandentakio dalis, nutiesta ant atramų per tarpeklį, kelią, upę ar slėnį ir iš tolimų vandens šaltinių švininiais vamzdžiais tiekianti vandenį į miestus.

Akvinietis Tomas

(Thomas Aquinus; 1225-1274), italų scholastas, kurio mokymas iki šiol laikomas oficialiąja Katalikų bažnyčios filosofija.

Alanai

gentys, kilusios iš sarmatų. Pirmaisiais amžiais po Kristaus išplito Šiaurės Kaukaze ir stepėse į šiaurę nuo Juodosios jūros.

Albedinskis Petras

(1826-1883), generolas, Vilniaus generalgubernatorius (1874-1880).

Albertas

Rygos vyskupas (1199-1229).

Albigiečių karai

1209 popiežiaus Inocento III paskelbto kryžiaus žygio prieš Katalikų bažnyčios požiūriu eretinį albigiečių judėjimą sukelti karai, kuriuose žuvo tūkstančiai žmonių. Truko iki 1229 m.

Albionas

senovinis salų, kurios sudaro dabartiną Angliją, Škotiją ir Velsą, pavadinimas, tikriausiai keltų kilmės.

Albrechtas Brandenburgietis

Albrechtas
Albrechtas
(1490-1568), paskutinysis Kryžiuočių ordino didysis magistras (1510-1525), pirmasis Prūsijos kunigaikštis (1525-1568).

Alchemija

(lot. alchemia iš arab. al-kimiya), tariamasis mokslas, siekęs pagaminti „filosofinį akmenį“, paverčiantį paprastuosius metalus tauriaisiais.

Aldona

(apie 1310-1339), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino duktė, Lenkijos karalienė (nuo 1325), Lenkijos karaliaus Kazimiero III žmona. Prieš vedybas 1325 m. pakrikštyta Onos vardu. Šios politinės vedybos sustiprino pirmąją LDK ir Lenkijos karinę sąjungą prieš Kryžiuočių ordiną.

Alea iacta est

(lot. „kauliukas išmestas“), graikų poeto Menandro eilutė, reiškianti – burtai mesti, t.y. nuspręsta. Juos, pasak Svetonijaus, ištarė Cezaris, peržengdamas Rubikoną ir prieš senato valią ginkluotas įsiveržęs į Romą, taip sukeldamas pilietinį karą.

Aleksandras

Aleksandras
Aleksandras
(1460-1506), Lietuvos didysis kunigaikštis (1492-1506) ir Lenkijos karalius (1501-1506), Kazimiero Jogailaičio sūnus.

Aleksandras I

(1777-1825), Rusijos imperatorius (1801-1825).

Aleksandras II

Aleksandras II
Aleksandras II
(1818-1881), Rusijos imperatorius (1855-1881).


Naudota literatūra ir šaltiniai