Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta žodžių: 201
Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Berija Lavrentijus

L. Berija
L. Berija
(1899-1953), gruzinų kilmės bolševikas. 1921-1934 m. GPU viršininkas Užkaukazėje, daug prisidėjęs prie Užkaukazės tautų išsivaduojamojo judėjimo nuslopinimo. 1938-1953 m. – NKVD liaudies komisaras, vidaus reikalų liaudies komisaras, vidaus reikalų ministras, vienas pagrindinių masinių represijų organizatorių.

Berkas Edmundas

(Edmund Burke; 1729-1797), anglų politikas, istorikas, mąstytojas, konservatizmo doktrinos pradininkas.

Berlyno konferencija

(1884-1885), derybų serija Berlyne, per kurias 14 valstybių aptarė V. Afrikos Kongo upės baseino problemą.

Berlyno kongresas

Vokietijos kanclerio O. Bismarko iniciatyva 1878 m. surengtas kongresas, kuriame buvo peržiūrėtos San Stefano taikos sąlygos.

Berlyno krizė

1. 1948-1949 m. santykių tarp sąjungininkių JAV, Prancūzijos, D. Britanijos iš vienos pusės ir SSRS iš kitos pablogėjimas dėl prasidėjusios pinigų reformos Vakarų valstybių okupuotose zonose. 1948 m. birželio 24 d. buvo nutraukti visi ryšiai tarp Vakarų zonos ir Berlyno. Taip prasidėjo Berlyno blokada. Maskva siekė neleisti susikurti V. Vokietijai ir įtraukti ją į Vakarų karinį bloką;
2. demonstracijų ir neramumų banga R. Vokietijoje, prasidėjusi 1953 m. birželį.

Berlyno siena

įtvirtinta 155 km ilgio Vokietijos Demokratinės Respublikos siena su Vakarų Berlynu, ryškiausias šaltojo karo simbolis.

Bermontas-Avalovas Pavelas

(1877-po 1941), caro kariuomenės pulkininkas, 1918-1919 m. talkinęs vokiečiams ir vadovavęs rusų baltagvardiečių rinktinei Pabaltijyje.

Bermontininkai

provokiškos orientacijos rusų kariniai daliniai, 1919 m. kovoję Pabaltijyje prieš nepriklausomas Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybes.

Bernardinai

katalikų vienuolių ordinas, pranciškonų atšaka. Įsteigtas XV a. Lenkijoje.

Bertoldas

lyvių vyskupas, atvykęs 1196 m., Padauguvio genčių nukariavimą atvirai paskelbęs pagrindine vokiečių kolonijos egzistavimo sąlyga.

Besivystančios šalys

atsilikusios nepramoninės valstybės, esančios Afrikoje, Azijoje, Okeanijoje, Lotynų Amerikoje.

Besivystančių šalių aštuonetas

(angl. Developing eightD-8), islamo šalių ekonominio bendradarbiavimo grupė. Įkurta aštuonių valstybių aukščiausiojo lygio susitikime Stambule 1997 m.

Bhagavadgyta

(skr. „viešpaties giesmė“), epinės poemos „Mahabharata“ 6-osios knygos dalis, žymiausias hinduizmo religinis tekstas, sukurtas II a. pr. Kr. -II a. po Kr. Pandaus princo (karaliaus) Ardžuno ir jo vežėjo Krišnos (dievo Višnaus inkarnacijos) dialogo forma.

Bhuto Benazir

(Benazir Bhutto; 1955-2007), Pakistano politikė, pirmoji moteris islamo šalyse, išrinkta ministre pirmininke (1988-1990, 1993-1996). Žuvo teroristinio išpuolio metu.

Biblija

Biblijos puslapis
Biblijos puslapis
(gr. bibliabiblion – knyga), šventųjų knygų rinkinys, sudarantis judaizmo ir krikščionybės religijų tikėjimo pagrindus. 

Bibliografija

spaudinių (knygų, publicistinių leidinių ir kt.) registravimas ir sisteminimas, šios srities teorija ir metodika. Bibliografija vadinami ir literatūros sąrašai, rodyklės.

Bychovco kronika

Lietuvos metraštis, plačiojo Lietuvos metraščių sąvado plačiausias variantas. Rašytas greičiausiai 1519-1525 m. Vienintelį išlikusį kronikos nuorašą XIX a. I pusėje turėjo Volkovysko apskrities teisėjas Aleksandras Bychovcas, todėl kronika pavadinta jo vardu.

Bielinis Jurgis

Jurgis Bielinis. © Biržų krašto muziejus „Sėla“
Jurgis Bielinis. © Biržų krašto muziejus „Sėla“
(1846-1918), Lietuvos knygnešys, publicistas, „Aušros“ ir „Varpo“ bendradarbis.

Bikšys

XIII a. Deltuvos kunigaikštis. Su Mindaugu, Živinbudu, Erdvilu ir kitais Lietuvos kunigaikščiais pasirašė taikos sutartį su Haliču-Volyne.

Biliūnas Jonas

(1879-1907), lietuvių rašytojas, lietuvių psichologinės novelės pradininkas.

Birutė

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio žmona.

Birželio sukilimas

Laikinosios vyriausybės posėdis
Laikinosios vyriausybės posėdis
1941 m. birželio 22-23 d. lietuvių antisovietinis sukilimas, siekęs atkurti Lietuvos nepriklausomybę.

Biržiška Mykolas

(1882-1962), literatūros istorikas, profesorius.

Biržiška Vaclovas

V. Biržiška
V. Biržiška
(1884-1956), bibliografas, kultūros istorikas.

Bisenė

lietuvių pilis Nemuno dešiniajame krante, aukščiau dabartinės Skirsnemunės (veikiausiai Kartupėnų piliakalnyje). Pirmoji Lietuvos pilis dešiniajame Nemuno krante, kurią kryžiuočių ordinas 1283 m. puolė ir sudegino. Antrąkart pulta 1313 m., o 1316 m. sudeginta. Greta ar netoliese galėjo būti didžiojo kunigaikščio Vytenio dvaras.

Bismarkas Otas

O. Bismarkas
O. Bismarkas
(1815-1898), Prūsijos ir Vokietijos politikas, pirmasis Vokietijos imperijos reichskancleris (1871-1890).

Bistras Leonas

(1890-1971), tarpukario Lietuvos politikas. 1923-1927 m. laikotarpiu buvo Seimo pirmininkas, ministras pirmininkas, švietimo ministras, krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministras. 

Biudžetas

(angl. budget – krepšelis):
1. valstybės vyriausybės pajamų ir išlaidų sąmata nustatytam laikui;
2. įstaigos, įmonės, organizacijos, šeimos ar asmens pajamų ir išlaidų planas tam tikram laikui.

Biudžeto deficitas

(lot. deficit – trūksta), valstybės biudžeto trūkumas, kai išlaidos viršija pajamas.

Biuletenis

(pranc. bulletin), rinkimų lapelis, kuriame išspausdinta kurioje nors rinkimų apygardoje iškelto kandidato vardas ir pavardė.

Biurgeris

viduramžių Europos miesto gyventojas, kuris paprastai naudodavosi miestiečių teisėmis.

Biurokratas

(pranc. bureau – biuras + gr. kratos – valdžia), pareigūnas, atliekantis savo pareigas formaliai, aukojantis reikalo esmę dėl formalumo; formalistas, vilkintojas.

Biurokratija

(pranc. bureaucrate = pranc. bureau – biuras + gr. kratos – valdžia), vienas iš galimų ir šiuo metu visuotinis valstybės administracijos organizavimo būdas, kurio ypatybės yra:
1) griežtai hierarchinė organizacija, kur žemesnieji organai turi paklusti aukštesniesiems,
2) valdininkų funkcijos yra aiškiai apibrėžtos ir standartizuotos instrukcijose ir statutuose,
3) vietą valstybės administracijoje gali užimti tik tas asmuo, kurio pasirengimas atitinka numatomo darbo turinį. Kasdieniame gyvenime terminas „biurokratija“ dažnai žymi tik nepatenkinamą valdininkijos veiklą. Toks termino vartojimas yra nepagrįstai susiaurintas.

Biurokratizmas

socialinis reiškinys: vykdomieji organai nepaiso organizacijos narių daugumos sprendimų, organizacijos veikla grindžiama formalizmu; reikalo esmės aukojimas dėl formalumų, kanceliariškumas.

Bizantija

Bizantijos imperija VI-IX a.
Bizantijos imperija VI-IX a.
(Bizantijos imperija, Rytų Romos imperija), imperija rytinėje Viduržemio jūros dalyje, kuri susikūrė vėlyvojoje Antikoje iš rytinės Romos imperijos dalies ir galutinai žlugo 1453 m. osmanams užėmus Konstantinopolį.

Bizantinė architektūra

Bizantijos imperijos architektūros stilius, vyravęs IV-XV a. Balkanų pusiasalyje, Mažojoje Azijoje, Gruzijos, kitų gretimų tautų architektūroje. Darė įtaką ir LDK architektūrai (ypač Algirdo valdymo laikais, 1345-1377). XIII-XV a. bizantinės architektūros išskirtinis bruožas – graikiško kryžiaus plano cerkvė su centriniu kupolu.

Bizantinis menas

(bizantiškas stilius), Rytų krikščionių – Bizantijos imperijos (daugiausia Balkanų pusiasalyje ir M. Azijoje) IV-XIV a. architektūra ir dailė, išsirutuliojusi iš graikų helenistinės, Romos imperijos bei ankstyvosios krikščionybės tradicijų ir stipriai paveikta Art. Rytų kultūrų.

Bizauskas Kazys

K. Bizauskas
K. Bizauskas
(1892-1941), tarpukario Lietuvos politikas, diplomatas.

Blaivybės sąjūdis

vyskupo M. Valančiaus organizuotas masinis blaivybės sąjūdis Lietuvoje 1858-1864 m.

Blankizmas

socialistų judėjimo srovė, propagavusi valstybinį perversmą. Pradininkas Lui Ogiustas Blanki, XIX a. prancūzų revoliucionierius, teigęs, kad norint panaikinti darbininkų išnaudojimą reikia suburti gerai organizuotą, slaptą revoliucionierių organizaciją, kuri perversmo būdu ateitų į valdžią, susidorotų su išnaudotojais, panaikintų išnaudojimą. Blankistai aktyviai dalyvavo 1848 m. revoliucijoje bei 1871 m. Paryžiaus komunoje.