Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta žodžių: 278
Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Pabaisko mūšis

(Šventosios mūšis, Ukmergės mūšis), 1435 m. rugsėjo 1 d. prie Žirnajų ežero ir iš jo ištekančio Žirnajos upelio (apie 10 km į pietus nuo Ukmergės) įvykęs mūšis tarp pretendentų į Lietuvos didžiojo kunigaikščio sostą Žygimanto Kęstutaičio ir Švitrigailos kariuomenių.

Pabaltijo kraštas

Rusijos imperijoje bendras Kurliandijos, Lifliandijos ir Estliandijos gubernijų pavadinimas. 1801-1876 generalgubernatorija su centru Rygoje.

Pabaltijo Madleno kultūra

pirmųjų Lietuvos gyventojų kultūra. Paplitusi daugiausiai pietų ir pietryčių Lietuvoje. Manoma, kad šios kultūros gyventojai atsikėlė iš dabartinės Šiaurės Vokietijos ir Danijos teritorijos.

Pacai

XV a. vid.-XIX a. I pusės Lietuvos bajorų ir didikų giminė. Svarbiausios valdos buvo Lydos, Gardino apskrityse. Kovojo dėl LDK savarankiškumo.

Pacas Kristupas Zigmantas

(1621-1684), LDK kancleris (1658-1684). Jo pastangomis 1673 m. Varšuvos seimas nutarė, kad kas trečias ATR Seimo posėdis vyks Gardine. Jo lėšomis pastatyta Pažaislio bažnyčia ir vienuolynas, apie 1670 m. baigta statyti Jiezno bažnyčia.

Pacas Liudvikas Mykolas

(1780-1835), Napoleono I adjutantas; 1814 m. vadovavo jo kariuomenės divizijai. 1830-1831 m. Lenkijos sukilėlių vyriausybės narys, vadovavo armijos korpusui.

Pacas Mykolas Kazimieras

(1624-1682), Lietuvos ir ATR karinis ir politinis veikėjas, 1667-1682 m. Lietuvos didysis etmonas, o 1669-1682 m. ir Vilniaus vaivada.

Pacifizmas

(pranc. pacifisme iš lot. pacificus – darantis taiką, taikus), opozicija karui arba kitokiam prievartiniam ginčų sprendimo būdui.

Pacta conventa

(lotyniškai – priimtinos sąlygos), XVI-XVIII a. ATR Seimo sutartis su kandidatu į valdovus.

Padavimas

pasakojamosios tautosakos žanras, aiškinantis gamtos ar istorijos objektų kilmę. Dažnai vaizduojami praeities įvykiai, susiję su ypatingomis vietomis, mitinių protėvių ar istorinių asmenybių veikla.

Padišachas

(turk. padisah iš pers. padi – ponas + šah – karalius, valdovas), kai kurių Art. ir Vid. Rytų šalių monarchų titulas. Persijos karalių, Osmanų imperijos sultonų, Didžiųjų Mogolų ir Afganistano monarchų (1926-1973) titulas; valdovas, turintis šį titulą.

Padujos universitetas

vienas iš žymiausių vidurinių amžių Vakarų Europos universitetų, įkurtas 1222 m. 1592-1610 m. jo profesoriumi buvo G. Galilėjus.

Pagalbinės istorijos disciplinos

mokslai, padedantys nustatyti istorinio šaltinio autentiškumą, jo informacijos vertę.

Pagalvės mokestis

svarbiausias valstiečių, miestiečių, pirklių mokestis valstybei. LDK buvo paplitęs XVI-XIX a.

Pagonybė

pirmykščiai religiniai tikėjimai ir kultai, pasireiškiantys fetišizmo, totemizmo, magijos, animizmo, politeizmo forma (lietuviai irgi laikėsi pagonybės). Žr. stabmeldystė.

Pagonis

žmogus, išpažįstantis pagoniškąjį tikėjimą, kurio pagrindą sudaro kosminė tvarka. Visa, kas būdinga žmogui, čia prilyginama gamtiškumui.

Pagudėnai

prūsų gentis, gyvenusi Pagudėje, tarp Nogato (Vyslos atšaka) žemupio ir Pasargės vidurupio. Gentiniai ryšiai juos siejo su bartais. IX a. svarbiausias prekybos centras buvo Trusas. Apie 1237-1238 m. juos pavergė kryžiuočiai.

Pakalniškis Kazimieras

(dėdė Atanazas; 1866-1933), rašytojas, kunigas. Laikraščio „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“ (1893-1896) redaktorius. Parašė apsakymų, apysakų, publicistikos.

Pakamario teismas

XVI-XVIII a. LDK teismo institucija, sprendusi žemės bylas, žemės dalijimąsi tarp įpėdinių.

Pakancleris

vienas iš aukščiausių LDK centrinės valdžios pareigūnų – kanclerio – pavaduotojas.

Paktas

(lot. pactum – sutartis, susitarimas), svarbi tarptautinė sutartis. Joje dažniausiai numatomas savitarpio ir kolektyvinis saugumas, savitarpio pagalba, nepuolimo ir kiti klausimai. 

Paleckis Justas

J. Paleckis
J. Paleckis
(1899-1980), žurnalistas, publicistas, rašytojas, SSRS ir LSSR politikas, 1940 m. vadinamosios Liaudies vyriausybės pirmininkas.

Palemonas

legendinis Lietuvos kunigaikščių pirmtakas, kildintas iš senovės Romos didikų.

Palenkė

(lenk. Podlasie), Lenkijos ir LDK istorinė sritis. Apėmė vakarų Bugo vidurupio ir jo intako Narevo aukštupio žemes. Palenkės šiaurėje iki XIII a. gyveno jotvingiai.

Paleolitas

(paleo – senas + gr. lithos – akmuo), senasis akmens amžius. Lietuvoje datuojamas XI-IX tūkstm. pr. Kr.

Palestina

Palestina ir Izraelis po II pas. karo
Palestina ir Izraelis po II pas. karo

istorinė sritis Vak. Azijoje, Viduržemio jūros rytinėje pakrantėje. Didžioji dalis priklauso izraeliui, mažesnės – Palestinos autonomijai ir Jordanijai.

Palestinos išsivadavimo organizacija

(sutr. PIO; arab. Munazzamat al-Tahrir al-Filastiniyyah, angl. Palestine Liberation Organization), Palestinos arabų politinių organizacijų sąjunga, kurios tikslas – įkurti nepriklausomą Palestinos arabų valstybę.

Palestra

(gr. palaistra palaiō – kovoju, imuosi):
1. sen. Graikijos kūno kultūros mokykla 13-16 metų vaikinams;
2. sen. Graikijoje – gimnastikos mokykla 12-13 metų berniukams.

Palivarkas

1. feodalizmo laikų Vidurio ir Rytų Europoje dvaro padalinys su atskira sodyba, ūkiniais pastatais. dirbamomis ir kitomis žemėmis;
2. XVI-XVIII a. LDK, XIX-XX a. vidurio Lietuvos nedidelis dvaras.

Pamarių kultūra

(Žucevo kultūra), akmens amžiaus archeologinė kultūra, 3300-1800 m. pr. Kr. paplitusi Baltijos jūros pietrytinėje pakrantėje.

Panafrikanizmas

idėjinis politinis judėjimas, pabrėžiantis afrikiečių ir iš Afrikos kilusių žmonių savitą dvasinį tapatumą, siekiant juos politiškai organizuoti, skatinti protestuoti prieš diskriminaciją pasaulyje, kuriame viešpatauja baltieji. Sąjūdis kilo tarp JAV ir Vest Indijos juodaodžių inteligentų XIX a. pabaigoje.

Panamerikanizmas

politinė doktrina, pagrįsta JAV ir kitų Amerikos žemyno šalių istorijos, ekonomikos ir kultūros bendrumo idėja. Šia doktrina JAV rėmėsi stiprindama savo įtaką Lot. Amerikos šalyse, teisino savo karinį kišimąsi į Nikaragvą, Kolumbiją, Panamą, Dominiką ir kitas valstybes. Sustiprinti įtaką šiose valstybėse padėjo 1948 m. įkurta Amerikos valstybių organizacija.

Panamos kanalas

81,6 km ilgio kanalas per Panamos sąsmauką, jungiantis Atlanto ir Ramųjį vandenynus. Baigtas kasti 1914 m. 

Panatėnajos

(gr. Panathēnaia), seniausia Atikos šventė deivės Atėnės garbei. Svarbiausia Atėnų polio šventė, švęsta kas 4 metai, trečiaisiais olimpiados metais, vasaros viduryje. Jos metu rengiamos sporto, muzikavimo varžybos.

Panegirika

(gr. panēgyrikos (logos) – iškilminga šlovinamoji kalba), literatūros žanras, šlovinamojo pobūdžio prozos ar poezijos kūrinys.

Pangermanizmas

XIX a.-XX a. I pusės judėjimas, siekęs politiškai suvienyti visus vokiškai kalbančius žmones.

Panislamizmas

XIX a. susiformavusi ideologija, deklaruojanti viso pasaulio musulmonų vienybę.

Panslavizmas

XIX a.-XX a. pradžios judėjimas, siekęs slavų tautų vienybės.

Panteonas

(gr. pantheionpan – visa + theos – dievas):
1.politeistinės religijos dievų visuma;
2. visų dievų šventykla sen. Graikijoje ir Romoje;
3. bažnyčia, monumentalus pastatas, kuriame laikomi žymių žmonių palaikai arba kapinės, kuriose laidojami nusipelnę tautai asmenys.

Pantiurkizmas

(panturanizmas), XIX a. pab.-XX a. pr. Osmanų imperijoje kilęs politinis sąjūdis, grindžiamas ne tikyba, o rasine kilme, skelbiantis tiurkų etninę vienybę. Pagrindinis tikslas – visų tiurkų kalbomis kalbančių žmonių Osmanų imperijoje, Rusijoje, Kinijoje, Irane ir Afganistane politinis ir kultūrinis susivienijimas.