Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 201.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
BAAS

(al-Bat'h), Atgimimo partija (pilnas pavadinimas arab. Hizb al-Ba'th al-Aarabi al-Ištiraki – Arabų socialistinio atgimimo partija).

Babilonijos nelaisvė

žydų tautos istorijos periodas (597-538 m. pr. Kr.), kuomet didžioji tautos dalis Babilonijos valdovo Nabuchodonosaro II įsakymu buvo išvaryta į Babiloniją.

Bačkis Audrys Juozas

(g. 1937), kardinolas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas, Romos katalikų Bažnyčios kanonistas ir diplomatas.

Bačkis Stasys Antanas

(1906-1999), Lietuvos diplomatas.

Bajorai

privilegijuota socialinė grupė Bulgarijoje, Moldavijoje, Rusijoje ir LDK. Rytų slavų atitikmuo riterio ar šlėktos sampratai.

Bajorija

turintis išimtinių teisių, lengvatų arba privilegijų luomas viduramžių Europoje.

Bajoriškoji demokratija

santvarkos forma Lenkijos-Lietuvos valstybėje XVI-XVIII a., pagrįsta ekonomine ir politine bajorijos (daugiausia vidutiniosios) emancipacija, nukreipta prieš didikus ir Bažnyčią. Ūkinėje sferoje buvo susijusi su lažinio-palivarkinio ūkio sistemos raida, valstiečių priklausomybės didėjimu, miestiečių teisių ribojimu, kas skatino bajorijos politinę-visuomeninę ir kultūrinę raidą.

Bajorų anarchija

įsigalėjusios bajorijos nepaklusimas valdžiai Abiejų Tautų Respublikoje, viešpataujant Vazoms ir paskutiniams rinktiems karaliams (XVI-XVIII a.)

Bajorvedys

renkamas bajorų luominės organizacijos atstovas nuo 1766 m. Rusijoje, vėliau ir Rusijos okupuotose Lietuvos žemėse. Buvo gubernijos ir apskričių bajorvedžiai. Juos rinko bajorų susirinkimai, po 1863 m. sukilimo skirdavo vidaus reikalų ministerija.

Balboa Vaskas Nunjesa

(Vasco Nunez Balboa; apie 1475-1517), Ispanijos konkistadoras, atradęs Ramųjį vandenyną.

Balčikonis Juozas

(1885-1969), lietuvių kalbininkas.

Balfūro deklaracija

(1917 11 02), laiškas, kurį D. Britanijos užsienio reikalų sekretorius lordas A. D. Balfūras parašė D. Britanijos žydų vadovui baronui L. V. Rotšildui. Jame buvo pareikšta, kad D. Britanijos vyriausybė teiks pagalbą kuriant Palestinoje „žydų tautos židinį“, neapribodama Palestinos nežydų gyventojų civilinių ir religinių teisių, taip pat žydų teisių ir politinio statuso kitose šalyse.

Balinskis Mykolas

(1794-1864), istorikas, publicistas.

Balkanų karai

(1912-1913), iš pradžių karas tarp Balkanų valstybių (Bulgarijos, Graikijos, Juodkalnijos, Serbijos) bei Turkijos, vėliau tarp buvusių sąjungininkių, Rumunijos ir Turkijos.

Balsavimas

balso padavimas rinkimuose už vieną ar kitą kandidatą. Gali būti viešas ir slaptas, tiesioginis ir netiesioginis, lygus (visi balsuotojai turi po vieną balsą) ir nelygus.

Baltagvardiečiai

bolševikų taikytas terminas visoms karinėms formuotėms, kovojusioms prieš bolševikų diktatūrą pilietinio karo metu (1917-1922).

Baltai

Baltų gentys V a.
Baltų gentys V a.
indoeuropietiškos kilmės tautų ar genčių, kalbančių ar kalbėjusių giminingomis kalbomis ir tarmėmis, sudarančiomis atskirą indoeuropiečių kalbų šeimos atšaką, grupė.

Baltarusija

valstybė Rytų Europoje, Lietuvos kaimynė.

Baltarusijos Rada

valstybinės valdžios institucija Baltarusijoje, įkurta Minske 1917 m. liepos mėn. 1918 m. kovo mėn. sudarė Baltarusijos Liaudies Respublikos vyriausybę ir paskelbė apie Baltarusijos atsiskyrimą nuo Rusijos. Rusijai užėmus Baltarusiją, iki 1925 m. veikė emigracijoje.

Baltieji

1. karaliaus šalininkai Prancūzijos didžiosios revoliucijos metu. Pavadinimas kilo nuo jų vėliavos spalvos;
2. bolševikų taikytas terminas visoms karinėms formuotėms, kovojusioms prieš bolševikų diktatūrą pilietinio karo metu (1917-1922). Žr. baltagvardiečiai;
3. konservatyvi 1861-1863 m. sukilimo dalyvių grupuotė.

Baltijos Antantė

1934 m. rugsėjo 12 d. Ženevoje pasirašyta Latvijos, Lietuvos ir Estijos Baltijos santarvės ir bendradarbiavimo sutartis. Šios sutarties tikslas – derinti valstybių užsienio politiką, teikti viena kitai visokeriopą politinę ir diplomatinę pagalbą. Galiojo iki 1940 m.

Baltijos jūra

Atlanto vandenyno dalis, giliai įsiterpusi į šiaurinę Europą. Jos plotas yra 386 000 kvadratinių kilometrų, didžiausias gylis – 459 m, vidutinis – 86 metrai. Lietuvai priklauso apie 100 km pajūrio. Į Baltijos jūrą įteka Oderis, Vysla, Nemunas, Dauguva, Neva ir kt. Vakarų ir šiaurės rytų jūros krantai šcheriniai, uolėti, o pietiniai ir pietrytiniai smėlėti, su kopomis.

Baltijos kelias

1989 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio organizuota akcija. Joje dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojai. Susikibę rankomis nuo Vilniaus iki Talino, jie parodė tijų Baltijos šalių gyventojų vienybę smerkiant Molotovo-Ribentropo paktą.

Baltijos ledyninis ežeras

Baltijos jūros raidos stadija (9800-8000 pr. Kr.).

Baltijos šalių taryba

1990 m. įkurta regioninė politinė organizacija, į kurią įeina Lietuva, Latvija ir Estija. Sprendžia ir ekonominio bendradarbiavimo problemas.

Baltijos-Baltosios jūrų kanalas

(rus. Belomor kanal), kanalas, jungiantis Baltąją jūrą su Onegos ežeru. Iš jo Svyre, Ladogos ežeru ir Neva eina vandens kelias į Baltiją. Kanalo ilgis 227 km.

Baltikos jūra

Baltijos jūros raidos stadija (nuo 2500-2300 pr. Kr. iki šių dienų). Skirstoma į du laikotarpius: Limnėjos jūra (2500-2300 pr. Kr. - XVI-XVII amžius) ir Mijos jūra (nuo XVI-XVII amžių iki mūsų dienų).

Baltiškų dievų panteonas

baltų bendrumo laikotarpio dievai.

Baltistika

mokslas, tiriantis baltų tautų kalbas, istoriją, kultūrą.

Baltoji gvardija

neoficialus karinių formuočių, kovojusių su sovietų valdžia Rusijoje 1918-1922, pavadinimas. Terminas susijęs su tradicine simbolika, pagal kurią balta spalva laikoma teisėtos valdžios šalininkų spalva.


Naudota literatūra ir šaltiniai