Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 240.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Stackelbergas Oto Magnus

(1736-1800), grafas, Pabaltijo vokietis, Rusijos diplomatas. 1772-1791 m. ambasadorius ATR. Jo spaudimu sušauktas 1773-1775 m. Seimas, kuriame Stackelbergas privertė patvirtinti 1772 m. Respublikos padalijimą.

Stagnacija

(lot. stagnum – stovintis vanduo), terminas, apibūdinantis XX a. 8 deš. SSRS sustabarėjusią bei vystytis nustojusią visuomeninę ir ekonominę būseną.

Stalinas Josifas

J. Stalinas
J. Stalinas
(tikr. Džiugašvilis; 1879-1953), Sovietų Sąjungos komunistų partijos ir valstybės vadovas. Žiaurus, labai stiprios valios, talentingas politikas, sovietų diktatūros genijus.

Stalingrado mūšis

vienas svarbiausių mūšių II pasauliniame kare (1942 m. liepa-1943 m. vasaris).

Stalininkas

XIII-XVIII a. Rusijos ir XV-XVIII a. LDK valdovo rūmų pareigūnas. Nuo XIV a. II pusės tvarkė ne tik didžiojo kunigaikščio maisto sandėlius ir jo stalo paruošimą, bet daržus, sodus, tvenkinius bei šiam ūkiui priklausančius kaimus. XVI a. pab. gavo rūmininko rangą. LDK stalininkas dar ir XV a. rūpinosi kunigaikščio maitinimu. XVI a. LDK ši pareigybė virto garbės titulu – dignitorija.

Stanevičius Simonas Tadas

(1799-1848), lietuvių poetas, tautosakininkas. Parašė odę „Šlovė žemaičių“ ir 6 pasakėčias (1829). Rinko ir skelbė lietuvių liaudies dainas. Išleido gramatiką „Lietuvos kalbų visetas“ (1737), veikalą „Lietuvių mitologijos aiškinimas“ (1838), išvertė užsienio autorių darbų.

Stanica

Rusijoje didelė kazokų gyvenvietė ar administracinis teritorinis vienetas, apimantis keletą mažesnių kazokų gyvenviečių.

Status quo

(lot. padėtis, kuri yra), faktinė arba teisinė padėtis, kurią norima išsaugoti arba atkurti.

Status quo valstybė

valstybė, kurios politika orientuota į esamos padėties (santykių su kitomis valstybėmis, nusistovėjusios galios pusiausvyros ir kt.) išlaikymą.

Statusas

(lot. status – padėtis, būklė), asmens teisinė padėtis, būklė.

Statutas

III Lietuvos statutas
III Lietuvos statutas
teisės aktų, normų rinkinys, turintis teisyno elementų.

Staugaitis Justinas

J. Staugaitis
J. Staugaitis
(1866-1943), kunigas, politikas. Vienas Lietuvos krikščionių demokratų partijos vadovų. 1918 m. Lietuvos Tarybos vicepirmininkas, 1922-1926 m. kelis kartus Seimo pirmininkas ir vicepirmininkas.

Steigiamasis susirinkimas

Rusijos parlamentas, kurį po pirmojo posėdžio 1918 m. sausio 6 d. išvaikė bolševikai.

Stela Erazmas

(apie 1450-1521), vokiečių istorikas, humanistas. Parašė Cvikau miesto ir Kryžiuočių ordino istoriją. Veikale „Apie Prūsijos senienas“ (1510, 1518) įrodinėjo, kad germanai buvo seniausieji Prūsijos rytinės dalies (ir Mažosios Lietuvos) gyventojai. Lietuvius kildino iš alanų. Tas veikalas – svarbus žinių apie senovės prūsų buitį šaltinis.

Stenlis Henris Mortonas

(Henry Morton Stanley; tikr. Džonas Roulendsas; John Rowlands; 1841-1904), D. Britanijos ir JAV keliautojas ir žurnalistas.

Stiuartai

(Stuarts, Stewarts), Škotijos (1371-1714) ir Anglijos (nuo 1603) karalių dinastija.

Stoicizmas

filosofinė mokykla, propagavusi idėją, kad žmogaus gyvenimo sąlygas lemia aukštesnių jėgų nustatyta tvarka, kuri iš principo yra tobula ir kuri būtų įgyvendinta tikrovėje, jeigu jai netrukdytų kvaili arba blogi žmonės. Todėl kiekvienas išmintingas žmogus dvasios ramybę gali užsitikrinti tiktai atsiduodamas apvaizdos valiai ir šitaip veikdamas išvien su gėrio jėgomis.

Stoikas

1. stoicizmo filosofijos sekėjas; šalininkas;
2. kantrus, ištvermingas, ramiai pakeliantis negandas žmogus.

Stolypino reforma

P. Stolypinas
P. Stolypinas
valstiečių žemėvaldos reforma Rusijos imperijoje. Pradėta caro įsaku 1906 m. Sustabdyta 1917 m. Reformos esmė – kaimų skirstymas į vienkiemius.

Stortingas

(norv. Storting), Norvegijos parlamentas, gyventojų renkamas ketveriems metams iš 155 deputatų. Per pirmąją Stortingo sesiją deputatai susiskirsto į Lagtingą (aukštieji rūmai; 1/4 deputatų) ir Odelstingą (žemieji rūmai).

Stounhendžas

Stounhendžas
Stounhendžas
(angl. Stonehenge – kabantys akmenys), žymiausias megalitinis statinys netoli Solsberio (Anglija), neturintis analogų pasaulyje. Pradėtas statyti apie 3500 pr. Kr. Visa statyba truko apie 1500 metų. Manoma, kad tai savotiška priešistorinė observatorija stebėti saulės, mėnulio ir žvaigždžių judėjimui, numatyti užtemimus.

Strabonas

(gr. Strabō; apie 63 pr. Kr.-apie 23 po Kr.), sen. graikų geografas, istorikas. 

Strategas

(gr. stratēgos – karvedys), sen. Graikijos polio kariuomenės arba laivyno vadas.

Strategija

(gr. stratēgia – vadovavimas):
1. karo meno teorija ir praktika, apimanti pasirengimą karui, vadovavimą karinėms pajėgoms, kariavimą;
2. politinės visuomeninės kovos vadovavimo menas.

Strazdas Antanas

(1760-1833), lietuvių poetas, kunigas. Kunigavo įvairiose Lietuvos vietose. Išleido pirmą originalią lietuvių grožinės literatūros knygą – poezijos rinkinį „Giesmės svietiškos ir šventos“ (1814). Parašė lenkų kalba „Giesmė Rygos miestui pagerbti“ (1824). Išvertė R. Belarmino katekizmą. Daugelis A. Strazdo eilėraščių virto liaudies dainomis.

Streikas

(vok. Streik, angl. strike), darbininkų, tarnautojų ar valstiečių kolektyvinis atsisakymas dirbti, kol darbdavys arba vyriausybė patenkins jų keliamus ekonominius ar politinius reikalavimus. Pirmasis streikas Europoje įvyko 1345 m., Lietuvoje – 1861 m. netoli Turmanto.

Strėvos mūšis

mūšis, įvykęs 1348 m. vasario 2 d. prie Strėvos upės (spėjama, kad netoli Žiežmarių) tarp Lietuvos ir Kryžiuočių ordino.

Stribai

Stribai
Stribai
(us. istrebitel – naikintojas), antrosios sovietinės okupacijos metais bolševikų mobilizuoti asmenys kovai su ginkluotu pasipriešinimu sovietiniam režimui Lietuvoje. Oficialiai vadinti liaudies gynėjais.

Strijkovskis Motiejus

(apie 1547-1593), istorikas ir poetas. Pirmosios spausdintos Lietuvos istorijos – „Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių ir visos Rusios kroniką“, išleistos 1582 m. Karaliaučiuje lenkų kalba, autorius.

Stroinovskis Jeronimas

(1752-1815), teisininkas, teisės filosofas, teologijos ir teisės daktaras, Vilniaus vyskupas (1814-1815), Vilniaus universiteto rektorius. Ekonominių disciplinų dėstymo pradininkas Vilniaus universitete.


Naudota literatūra ir šaltiniai