Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 3190.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Pietų Afrikos sąjunga

Pietų Afrikos Respublikos (PAR) pavadinimas 1910-1961 m.

Pijorai

katalikų vienuolių ordinas. Įsteigtas Romoje 1597 m. Lietuvoje veikė nuo XVII a. iki 1831 m.

Pijus IX

(1857-1939), popiežius. 1926 m. įkūrė Lietuvos bažnytinę provinciją.

Piktograma

(gr. pictus – pieštas), piktografinio rašto ženklas. Piktografinis raštas paplitęs senųjų civilizacijų ankstyvosiose rašto stadijose. Daiktai, įvykiai ar reiškiniai vaizduoti pieštiniais atvaizdais.

Pilėnų gynimas

lietuvių gynimasis nuo kryžiuočių ordino ir jo talkininkų Pilėnų pilyje 1336 m. vasario mėn.

Piliakalnis

kalva, kalnas, kur stovi ar stovėjo pilis, pilies kalnas.

Pilies teismas

LDK 1566-1791 m. teismo institucija, kolegialiai nagrinėjusi baudžiamąsias apskrities bajorų bylas. Teismui vadovavo didžiojo kunigaikščio paskirtas apskrities seniūnas (vaivadijos centre – vaivada).

Pilietinė visuomenė

1. Visuma nevyriausybinių (visuomeninių) organizacijų ir nepolitinių santykių, kuriais piliečiai tenkina savo interesus, dalyvauja visuomenės valdymo sistemoje ir kontroliuoja valstybę.

2. Laisvų, teisiškai lygių, atsakomybę už save, savo bendruomenę, valstybę jaučiančių žmonių visuomenė.

Pilietinis karas

vienos valstybės dviejų ar daugiau gyventojų grupių ilgalaikis karinis konfliktas. Dažniausiai kovojama dėl teisės valdyti šalį arba dėl dalies gyventojų siekio sukurti savo valstybę.

Pilietinis nepaklusnumas

taikiu būdu reiškiama nuostata nesilaikyti įstatymų, nevykdyti vyriausybės ar okupacinės valdžios potvarkių ir reikalavimų.

Pilietis

žmogus, turintis šalies pilietybę ir visas teises bei laisves, kurias suteikia jos įstatymai.

Pilietybė

asmens teisinė padėtis, reiškianti jo priklausomybę kuriai nors valstybei.

Piligrimas

keliaujantis maldininkas, šventųjų vietų lankytojas.

Pilis

uždaras gynybinių įrenginių kompleksas su gyvenamaisiais, ūkiniais, kulto ir kt. pastatais.

Pilkapis

vėlyvajame neolite-XII a. po Kr. priešistorinės, kapus žyminčios vietos su sampilais.

Pilsudskis Juzefas

J. Pilsudskis
J. Pilsudskis
(1867-1935), Lenkijos valstybės veikėjas, politikas, kariškis. Vienas moderniosios Lenkijos kūrėjų.

Pilypas II

(Felipe II; 1527-1598), Ispanijos (1556-1598) ir Portugalijos (1580-1598, Pilypo I vardu) karalius.

Pinigėliai

1386-1495 m. LDK kaldinti denarai.

Pinočetas Ugartė Augustas

U. A. Pinočetas
U. A. Pinočetas
(Ugarte Augusto Pinochet; 1915-2006), Čilės karinis ir politinis veikėjas, generolas. Čilės prezidentas (1974-1990).

Pionieriai

SSRS ir kitų komunistinių šalių vaikų organizacijų nariai. SSRS pionieriai buvo Sąjunginės V. Lenino pionierių organizacijos nariai.

Piramidė

sen. egiptiečių laidojimo statinys. Senosios ir Viduriniosios Karalystės laikais (2800-1750 pr. Kr.) jose laidoti Egipto faraonai, kiek vėliau kai kuriuose nekropoliuose atsirado privačių P. Seniausia laikoma laiptuotoji Džoserio piramidė Sakaroje (XXVII a. pr. Kr.), o didžiausiomis – Cheopso, Chefreno ir Mikerino piramidės Al Gizoje.

Pirmasis ATR padalijimas

Lietuvos-Lenkijos padalijimai
Lietuvos-Lenkijos padalijimai
1772 m. rugpjūčio 5 d. Austrijos, Rusijos ir Prūsijos pasirašyta I Peterburgo konvencija, įtvirtinusi I ATR padalijimą.

Pirmasis Lietuvos Statutas

LDK teisynas, pasirodęs 1529 m.

Pirmasis pasaulinis karas

Europa prieš I pas. karą ir po karo
Europa prieš I pas. karą ir po karo
(iki 1939 m. vadintas Didžiuoju karu), dviejų valstybių blokų – Trilypės sąjungos ir Antantės – karas dėl viešpatavimo Europoje, įtakos Balkanuose, kolonijų ir prekių realizavimo rinkų perdalijimo 1914-1918 m.

Pirmoji Lietuvos vyriausybė

(A. Voldemaro vyriausybė), 1918 m. lapkričio 11 d. Valstybės tarybos prezidiumo patvirtinta vyriausybė, kurią sudarė tautininkai ir jiems artimi nepartiniai.

Pirmoji Rusijos revoliucija

žr. Rusijos 1905-1906 m. revoliucija.

Pirmoji sovietinė okupacija

Lietuvos istorijos laikotarpis nuo 1940 m. birželio 15 d. iki 1941 m. birželio 22 d.

Pirmykštė bendruomenė

(pirminė bendruomenė), spėjama ankstyvoji žmonių bendravimo forma, visuomenės raidos laikotarpis. Manoma, kad truko paleolitą, bronzos ir ankstyvąjį geležies amžių.

Pisaras Fransiskas

F. Pisaras
F. Pisaras
(Francisco Pizarro; apie 1475-1541), Ispanijos konkistadoras ir tyrinėtojas, Peru užkariautojas.

Pitagoras

(lot. Pythagoras; 570-500 pr. Kr.), sen. graikų filosofas, matematikas, akustikos pagrindėjas.


Naudota literatūra ir šaltiniai